fanokafana ny MESIA NY FIANGONANA

Anjara 23

Ju-015

Source: Yerroshu horonan-taratasy ‘ny Mesia

Theme: fanokafana ny MESIA NY FIANGONANA

Reading: Asan’ny Apostoly 2: 1-32

Mba ho tanteraka ny andro Pentekosta, izy rehetra amin’ny fitoerana iray. 2 Ary tampoka nisy feo tonga avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika ilay trano niangonany. 3 Ary niseho taminy ka misaraka tsara lela toy ny afo, izay nozaraina, ary eo amin’ny samy niantsona. 4 ary izy rehetra feno ny Fanahy; ny Masina ka dia niteny tamin’ny fiteny maro samy hafa, araka ny nampitenenan’ny Fanahy Masina azy. 5 Ary nisy nonina tany Yehoshaléym Yehudim, mpivavaka tsara, avy amin’ny firenena samy hafa rehetra ambanin’ny lanitra. 6 no nandre, noho izany, ny tabataba, nanatevin-daharana ny vahoaka; ka very hevitra, fa samy nahare azy ireo niteny tamin’ny fiteniny avy izy. 7 Dia talanjona izy rehetra ka gaga, hoe: ny iray hafa: Ahoana ary! Moa tsy Galiliana rehetra ireo, izay miteny? 8 Ary ahoana kosa no mba mandre, samy ao amin’ny ny lela, izay ‘ny nahaterahantsika? 9 dia Partiana sy Mediana sy Elamita, ary mponina any Mesopotamia, Yehudeia sy Kapadokia sy Ponto sy Asia, Frijia 10 sy Pamfylia, sy Egypta sy ny tany Libya izay manodidina an’i Kyrena, ary vahiny Romans na Yehudim na proselyta, 11 Cretans sy ny Arabo – mo handre azy ireo amin’ny fitenintsika avy ny Y’HWH be Andriamanitsika 12 Ary talanjona avokoa izy rehetra, ka dia very hevitra, nanao hoe: ny iray hafa: Inona no dikan’izany? 14 Dia nitsangana teo Kefah nijoro sy ny iraika ambin’ny folo lahy; Dia nanandratra ny feony ka nanao taminy hoe: Men Yehudim sy izay rehetra monina ao amin’ny Yehoshaléym, ho fantatrareo izao, ka henoy ny teniko. 15 satria ireo olona ireo tsy mamo, araka ny hevitrao, raha nahita izany, fa vao ora fahatelo ihany izao ny andro. 16 Fa izao no nampilazaina ny mpaminany Yo’el: 17 Amin’ny andro farany, hoy Y’HWH, No handatsahako ny Fanahiko amin’ny nofo rehetra; Ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo haminany, ny zatovonareo hahita fahitana, Ary ny lahiantitra hanonofy; 18 Ary ny mpanompoko sy eo an-tanako lahy na vavy, Dia handatsahako ny Fanahiko amin’izany andro izany, Ka dia haminany izy. 19 Ary hasehoko famantarana eny amin’ny lanitra ambony; sy famantarana amin’ny tany ambany, ra sy ny afo sy ny alon-dranonao ny setroka. 20 Ny masoandro hampodina ho aizina, Ary ny volana ho rà, Alohan’ny ilay sady lehibe no malaza andron’i Jehovah. 21 Ary ho na iza na iza miantso ny anaran’i Y’HWH no ho voavonjy. 22 Ry lehilahy Isiraely; mihainoa izao teny izao: Yeshu ‘avy any Nazareta, lehilahy nasehon’Andriamanitra avy amin’ny Andriamanitra mandrakizay teo aminareo tamin’ny famantarana sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovin’Andriamanitra Azy teo aminareo, tahaka ny fantatrareo ihany tsara; 23 Izy efa natolotra araka ny saina niniana sy ny fahalalana rahateo, izay Y’HWH, no maty, nohomboana tamin’ny hazo fijaliana teo an-tànan’ny ratsy fanahy; 24 Izay Y’HWH natsangany, rehefa nahafaka ny fanaintainan’ny fahafatesana, satria tsy azo natao ny azy. 25 Fa Davida milaza: eo anatrehako mandrakariva Y’HWH, izy ireo no momba ahy marina mba tsy hangozohozo; 26 Ary noho izany ny foko faly, ary ny lelako faly; ary koa ny nofoko aza hitoetra amin’ny fanantenana; 27 tsy ho foinao ny fanahinao ao amin’ny tany sh’ol, tsy Hianao hamela ny Iray Masinao ho tratry ny lò; 28 Hianao efa Nampahafantatra ahy ny lalan’ny fiainana; Hampifaly ahy indrindra amin’ny tavanao. 29 Ry rahalahy; mamelà ahy hilaza aminareo marimarina ny amin’i Davida patriarka dia maty izy ka nalevina, ary eto amintsika mandraka androany ny fasany. 30 Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao ny mandrakizay nianiana ny fianianana izay hipetraka eo amin’ny seza fiandrianany ny iray amin’ny taranany; 31 Efa tsinjon’Andriamanitra izany, Davida, dia niresaka momba ny fitsanganana amin’ny maty ny Mesia, fa tsy ny fanahiny sisa ao sh’ol, ary ny nofony tsy tratry ny lo. 32 Ary izao Yeshu ‘Y’HWH natsangana noho vavolombelon’izany izahay rehetra.

Comment

Yerroshu ‘am-panahy, izany hoe ny Masina Yehoh Ha-Kadoshe Maneho ny tenany toy ny na; ohatra: ny fananganana ny rehetra izao, miseho toy ny tafio-drivotra hovering ny ambonin’ny rano; Genesisy 1: 1.2. Cloud sy ny andri-afo, nitarika ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely tany an-efitra, ary teo ambonin’ny ranomasina. Êxo.14: 21.

Rehefa ny vinavina, tamin’ny Pentekosta dia nasehony toy ny tafio-drivotra sy ny lelafo inaugurating izany ny fiangonana ho an’ny olona rehetra.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s