UKUVULWA uMesiya EBANDLENI

INGXENYE 23

Ju-015

Source: Yerroshu Pheqa ‘uMesiya

Theme: UKUVULWA uMesiya EBANDLENI

Ukufunda: Izenzo 2: 1-32

Ukuze kugcwaliseke ngosuku lwePhentekoste, bonke ndawonye endaweni eyodwa. 2 Kungazelelwe, kwaba khona izwi livela ezulwini kungathi egijimela umoya onamandla, futhi wagcwalisa yonke indlu ababehlezi kuyo. 3 Kwabonakala kubo ngezilimi eziyivulayo kungathi ngomlilo, ayetholakala ezindaweni, futhi ngamunye usuhlezi phansi. 4 Base begcwala bonke uMoya; oNgcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi, njengalokho uMoya wabapha ukuphumisela. 5 Manje kwakuhlala Yehoshaléym abaJuda, amadoda akholwayo evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu. 6 ukuzwa, Ngakho-ke, lokho umsindo, wangena esixukwini; futhi base lijabhe, ngoba ukuthi wonke nalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo. 7 Futhi Bethuka, bamangala, bethi komunye nomunye: Pho! Ingabe bonke laba baseGalile abakhulumayo? 8 Futhi kwenzeka ukuthi sizwa, ngamunye ngolimi lwakithi, lapho senza bazalelwa kanjani? 9 AmaParte, namaMede, futhi Elamu, nabakhileyo eMesopotamiya, Yehudeia futhi eKhaphadosiya, ePhontu futhi Asia, naseFrigiya 10 nasePhamfiliya, Egypt futhi izingxenye Libya mayelana Cyrene, futhi abangabazi Roma kokubili abaJuda namaproselite, 11 AbaseKrethe futhi Arabhu – mo abazizwanga ngezilimi zethu nenani Y’HWH uNkulunkulu wethu 12 Bonke bamangala, futhi base bedidekile, bathi omunye komunye: Kusho ukuthini lokhu? 14 Khona Kefah yena wema emi nabayishumi nanye; Yena waphakamisa izwi lakhe wathi kubo: Madoda abaJuda futhi bonke abahlala Yehoshaléym, makwazeke lokhu kini, nibeke indlebe emazwini ami. 15 ngoba laba kabadakwanga, njengoba ucabanga, ebona kuba kodwa ngehora lesithathu lemini. 16 Kodwa yilokhu okwakhulunywa ngomprofethi Yo’el: 17 Ezinsukwini zokugcina, Y’HWH uthi, ngiyakuthulula uMoya wami phezu kwayo yonke inyama; amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha, izinsizwa zenu zibone imibono, futhi abadala benu baphuphe amaphupho; 18 Futhi izinceku zami handmaidens yami ngiyakuthulula uMoya wami ngalezo zinsuku, futhi ziyakuprofetha. 19 Futhi mina, baveze izibonakaliso emazulwini phezulu; nezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi nomlilo namaza zomusi. 20 Ilanga luyakuphendulwa lube ubumnyama, inyanga ibe yigazi, lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu futhi esiphawulekayo leNkosi. 21 Kuyakuthi ukuba yilowo nalowo obiza igama Y’HWH uyakusindiswa. 22 Madoda akwa-Israyeli; ukuzwa la mazwi: Yeshu ‘waseNazaretha, indoda eyamukelwa uNkulunkulu waphakade phakathi kwenu ngemisebenzi yamandla nangezimangaliso nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengoba nje nani ngokwenu nazi kahle; 23 Yena Ekubeni iseluleko determinate kanye kusengaphambili Y’HWH, wabulala, esiphambanweni ezandleni zababi; 24 bani Y’HWH wamvusa ethukulula iminjunju yokufa, lokhu kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yikho. 25 Ngokuba uthi kuDavide: njalo phambi kwami Y’HWH, yena ngakwesokunene sami ukuze nginganyakaziswa kube phakade; 26 Ngakho-ke inhliziyo yami bathokoza, nolimi lwami lwajabula; futhi ngaphezu kwalokho inyama yami futhi kohlala ethembeni; 27 awuyikushiya umphefumulo wami sh’ol, neither awuyikuvuma oNgcwele wakho abone ukubola; 28 Wena ngaziswa izindlela zokuphila; sukungigcwalisa ngenjabulo phambi kwakho. 29 Brothers; ake ngikuxoxele ngokukhululekile ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa, nokuthi wembelwa, futhi nathi kuze kube yilolu suku ithuna lakhe. 30 Ngakho lokhu engumprofethi, ekwazi ukuthi uNkulunkulu waphakade wayefunge ngesifungo ukuthi babeyohlala ezihlalweni sakhe sobukhosi omunye wozalo lwakhe; 31 ubona lokhu, uDavide wakhuluma ngokuvuka uMesiya, lowo moya wakhe akashiywanga sh’ol, futhi inyama yakhe ayikubonanga ukonakala. 32 Futhi Y’HWH lokhu Yeshu bakaJesu babuza kunathi sonke ofakazi.

UKUPHAWULA

Yerroshu ‘ngoMoya, ngendlela efanayo oNgcwele Yehoh ha-Kadoshe kuzibonakalisa njengoba noma; Isibonelo: ekudalweni kwendawo yonke, obonakala njengenhlangano ngesivunguvungu emoyeni phezu kobuso bamanzi; Genesise 1: 1.2. Cloud kanye nensika yomlilo, wahola inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ehlane futhi kwaba phezu kolwandle. Êxo.14: 21.

Emva isiphetho, ngePhentekoste Wabonisa umoya njengoba isiphepho esasikulo futhi omlilo esungula kanjalo ibandla lakhe kubo bonke abantu.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s