സഭയുടെ മിശിഹായുടെ തുറക്കുന്നു


ഖണ്ഡിക 23

Ju-015

അവലംബം: Yerroshu സ്ക്രോൾ ‘മിശിഹാ

തീം: സഭയുടെ മിശിഹായുടെ തുറക്കുന്നു

വായന: പ്രവൃത്തികൾ 2: 1-32

പെന്തെക്കൊസ്ത് ദിവസം നിവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനായി, ഒരു സ്ഥലത്തു ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. 2 പെട്ടെന്നു കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നതുപോലെ ആകാശത്തനിന്നു ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടായി, അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീടു മുഴുവനും നിറെച്ചു. 3 അപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തു ഏത് അഗ്നി പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്കു പ്രത്യക്ഷമായി ഓരോ അലക്സാണ്ടർ. 4 അവർ എല്ലാവരും ആത്മാവു നിറഞ്ഞതായിരുന്നു; പരിശുദ്ധനായ ആത്മാവു അവർക്കു ഉച്ചരിപ്പാൻ നല്കിയതുപോലെ, അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. 5 Yehoshaléym Yehudim, ആകാശത്തിൻ കീഴുള്ള സകല ജാതികളിൽ നിന്നും ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 മുഴക്കവും പുരുഷാരം അംഗമായി ആകയാൽ കേൾക്കുന്നവനും; ഏതു താന്താന്റെ ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നതു കേട്ടു ഒപ്പം അമ്പരന്നു. 7 എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ചു പരസ്പരം പറഞ്ഞു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പിന്നെ എന്തു! സംസാരിക്കുന്നു സകല ഗലീലക്കാർ അല്ലയോ? 8 എങ്ങനെ നാം ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്ത ഭാഷയിൽ, ഓരോ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതു? 9 പാർഥിയർ മേദ്യരും, കൂടാതെ ഏലാമ്യരും ചെയ്തു ബാബിലോണിയ, Yehudeia ആൻഡ് കപ്പദോക്യ, പൊണ്ടസിലെ ഏഷ്യയിലെ, പൊന്തൊസിലും 10 പംഫുല്യയിലും മിസ്രയീമിലും കുറേനെക്കു ലിബിയ ഭാഗങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്നവരും, അപരിചിതർ റോമർ Yehudim യെഹൂദ, 11 പെരുവയറന്മാരും അറബികളും രണ്ടും – മോ Y’HWH അളവിൽ നമ്മുടെ ദൈവമായ 12 നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ അവർ കേട്ടിട്ടു എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു, ചഞ്ചലിച്ചു; ഇതു എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 14 അപ്പോൾ Kefah അവനെ പതിനൊന്നു നിന്നിരുന്നു നിന്നു; അവൻ തന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി അവരോടു: പുരുഷന്മാരേ Yehudim ആൻഡ് Yehoshaléym പാർക്കും എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കു അറിയപ്പെടുന്ന; എന്റെ വാക്കു ശ്രദ്ധിക്കുകയും. 15 നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ ഈ ജനം പകൽ മൂന്നാം മണി മാത്രം കണ്ടിട്ടു, മദ്യപിച്ച് അല്ല കാരണം. 16 എന്നാൽ ഈ പ്രവാചകൻ Yo’el പറഞ്ഞതു ഇതാണ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 17, Y’HWH ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും പറയുന്നു; നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും നിങ്ങളുടെ യൌവ്വനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും; പ്രവചിക്കും; നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും; 18 എന്റെ ദാസന്മാരുടെമേലും ദാസിമാരുടെമേലും ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും; അവർ പ്രവചിക്കും. 19 ഞാൻ മീതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും; താഴെ ഭൂമിയിൽ രക്തവും തീയും പുകയാവിയും അടയാളങ്ങളും. 20 സൂര്യൻ ഇരുട്ടിൽ തിരിയും രക്തം ചന്ദ്രൻ കർത്താവിന്റെ വലുതും പ്രസിദ്ധവുമായ ദിവസം വരുംമുമ്പെ ചെയ്യും. 21 എന്നാൽ ആരെങ്കിലും Y’HWH നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷപ്പെടും ഇരിക്കും. യിസ്രായേലിന്റെ 22 പുരുഷന്മാരും; നിങ്ങള് തന്നേ അറിയുന്നു, നസറായനായ വാ ‘, ദൈവം നിങ്ങളുടെ അവനെ നടുവിൽ ചെയ്യിച്ച ശക്തികളും അത്ഭുതങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിത്യ ദൈവാംഗീകാരമുള്ളവർക്കു ഒരു മനുഷ്യൻ; ഈ വചനം കേട്ടു 23 ദുഷ്ടന്റെ കൈകളാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട Y’HWH നിർണ്ണയത്താലും മുന്നറിവിനാലും നിങ്ങൾ കൊന്നു ഏല്പിച്ചിട്ടു; 24 Y’HWH മരണം മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ചിട്ടു അവനെ ഉയിർപ്പിച്ച: അതു മുഖേന നടക്കുന്ന സാധ്യമല്ലായിരുന്നു കാരണം. 25 ദാവീദ് പറയുന്നു വേണ്ടി: എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ Y’HWH, അവൻ ഞാൻ കുലുങ്ങിപോകയില്ല ഞാൻ എന്റെ വലത്തും ആകുന്നു; 26 അതുകൊണ്ടു എന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ചു, എന്റെ നാവു ആനന്ദിച്ചു പിന്നെ, എന്റെ ജഡവും പ്രത്യാശയോടെ വസിക്കും; 27 നീ sh’ol എന്റെ പ്രാണനെ വിടുകയില്ല; ദ്രവത്വം കാണ്മാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധനെ സമ്മതിക്കയുമില്ല സംഹരിക്കുമോ; 28 നീ എന്നെ ജീവന്റെ വഴികൾ അറിയിച്ചു; നിന്റെ സന്നിധിയിലെ സന്തോഷംകൊണ്ടു എന്നെ നിറക്കുക. 29 ബ്രദേഴ്സ്; എന്നെ അവൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഇന്നുവരെയും അവന്റെ കല്ലറയിൽ നമ്മോടു കൂടെ എന്ന് ഗോത്രപിതാവായ ദാവീദിന്റെ സൌജന്യമായി പറയാം. 30 പ്രവാചകൻ ആകയാൽ, നിത്യജീവന്നു ദൈവം തന്റെ സിംഹാസനം അവന്റെ സന്തതി ഒന്നിൽ ഇരിക്കേണം എന്നു സത്യം എന്നു അറഞ്ഞിട്ടു 31 മുന് ദാവീദ് തന്റെ ആത്മാവിനെ sh’ol ൽ ശേഷിച്ചില്ല, അവന്റെ ജഡം ദ്രവത്വം കണ്ടതുമില്ല എന്നു മിശിഹായുടെ പുനരുത്ഥാനം സംസാരിച്ചു. 32 ഈ വാ ‘Y’HWH ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സാക്ഷികൾ ആകുന്നു അധികം ഉയർത്തി.

COMMENT

ആത്മാവിൽ Yerroshu ‘വിശുദ്ധ Yehoh ഹെക്ടർ Kadoshe ഒന്നുകിൽ സ്വയം manifests അതേ; ഉദാഹരണം: പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റുപോലെയും വെളിപ്പെടുത്തി; ഉല്പത്തി 1: 1.2. ക്ലൗഡ് തീ മേഘസ്തംഭവും മരുഭൂമിയിൽ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ സംഘത്തെ നയിച്ചത് കടൽ ആയിരുന്നു. Êxo.14: 21.

ധാരണ ശേഷം പെന്തക്കോസ്തു അവൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ജനം എല്ലാം തന്റെ സഭ ഉദ്ഘാടനം കൊടുങ്കാറ്റും തീ ജ്വലിച്ചിരിക്കും പ്രത്യക്ഷമായി.

MỞ của chúa cứu thế của Tu Hội


PHẦN 23

Ju-015

Nguồn: Yerroshu Scroll ‘Đấng Cứu Thế

Theme: MỞ của chúa cứu thế của Tu Hội

Reading: Cv 2: 1-32

Để được hoàn thành trong ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả họ đều cùng nhau ở một nơi. 2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như một cơn gió lớn ào ào, đầy khắp nhà, nơi họ đang ngồi. 3 Và có hiện ra cùng chúng lưỡi chẻ như như lửa, mà đã được phân phát, và trên mỗi một hạ cánh. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần; Đấng Thánh, và bắt đầu nói tiếng khác, như Đức Thánh Linh cho mình nói. 5 Bây giờ có được ở trong Yehoshaléym Yehudim, người đàn ông sùng đạo từ mọi dân thiên hạ. 6 được thính, do đó, tiếng ồn, gia nhập đám đông; và đã xấu hổ, bởi vì mỗi người đàn ông nghe họ nói bằng ngôn ngữ của mình. 7 Và tất cả họ đều kinh ngạc và lấy làm lạ, nói với nhau: Điều gì sau đó! Không phải tất cả những người Galilê mà nói chuyện? 8 Và thế nào là nó mà chúng ta nghe, mỗi lưỡi của riêng của chúng tôi, trong đó chúng ta được sinh ra? 9 Parthia, Medes, và Elamites, và các cư dân ở vùng Lưỡng Hà, Yehudeia và Cappadocia, Pontus và châu Á, Phrygia 10 và Pamphylia, Ai Cập và các bộ phận của Libya về Cyrene, và người lạ La Mã cả Yehudim và người cải đạo, 11 dân đảo Crete và người Ả Rập – mo nghe họ trong lưỡi của chúng ta số lượng Y’HWH Thiên Chúa của chúng ta 12 Và tất cả họ đều ngạc nhiên, và đã lúng túng, nói với nhau: điều này có nghĩa là gì? 14 Sau đó Kefah anh đứng đứng với mười một; Ông lên tiếng và nói với họ: Đàn ông Yehudim và tất cả những ai ở trong Yehoshaléym, được biết đến này cùng các ngươi, và nghe lời ta. 15 vì những người này không say rượu, như bạn nghĩ, nhìn thấy nó chỉ là giờ thứ ba trong ngày. 16 Nhưng đây là những gì đã được nói bởi các tiên tri Yo’el: 17 Trong những ngày cuối cùng, Y’HWH nói, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt; Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao; 18 Và tôi tớ của tôi và trên handmaidens của tôi, tôi sẽ đổ Thần ta trong những ngày đó, và họ sẽ nói tiên tri. 19 Và tôi sẽ cho thấy các dấu hiệu ở trên trời; Và dấu lạ ở dưới đất, máu lửa và những cột khói. 20 Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và đáng chú ý của Chúa. 21 Và nó sẽ là bất cứ ai kêu cầu danh của Y’HWH sẽ được lưu lại. 22 người đàn ông của Israel; nghe những lời này: Yeshu ‘của Nazareth, một người đàn ông chấp thuận của Đức Chúa Trời đời đời trong anh em bởi phép lạ và sự kỳ phép lạ, mà Thiên Chúa đã làm bởi anh ở giữa các ngươi, như chính các bạn cũng biết; 23 Ngài được phân phối bởi các luật sư quyết tâm và sự biết trước của Y’HWH, bạn bị giết, bị đóng đinh vào tay của kẻ ác; 24 người Y’HWH nâng lên, đã thả ra những cơn đau của cái chết: bởi vì nó không thể được tổ chức bởi nó. 25 Vì nó nói với David: luôn luôn trước khi tôi Y’HWH, ông là bên phải của tôi mà tôi không nên di dời; 26 Do đó trái tim tôi vui mừng, và lưỡi của tôi vui mừng; và hơn nữa thịt tôi cũng sẽ nghỉ ngơi trong niềm hy vọng; 27 Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong sh’ol, không héo ngươi bị ngươi Thánh cho thấy tham nhũng; 28 Chúa đã đã cho tôi biết đường sự sống; tôi tràn đầy niềm vui trong sự hiện diện của bạn. 29 Brothers; hãy để tôi nói với bạn một cách tự do của các tộc trưởng David rằng ông đã chết và được chôn cất, và ở với chúng ta cho đến ngày nay ngôi mộ của ông. 30 Do đó là một nhà tiên tri, và biết rằng Thiên Chúa hằng hữu đã thề một lời thề rằng sẽ ngồi trên ngai vàng của mình trong dòng dõi của ông; 31 tiên đoán này, David đã nói về sự sống lại của Đấng Thiên Sai, mà tinh thần của ông đã không còn lại trong sh’ol, cũng không xác thịt mình thấy tham nhũng. 32 Và Y’HWH ‘Yeshu này lớn lên hơn chúng ta thảy đều làm chứng.

BÌNH LUẬN

Yerroshu ‘trong Chúa Thánh Thần, giống như Thánh Yehoh ha-Kadoshe biểu hiện như một trong hai; Ví dụ: việc tạo ra vũ trụ, biểu hiện như một cơn lốc lượn trên mặt nước; Sáng thế ký 1: 1,2. Cloud và cột lửa, dẫn đầu đoàn của con cái Israel trong sa mạc và đã được hơn biển. Êxo.14: 21.

Sau khi các giả định, trong Lễ Ngũ Tuần Ông hiện gió như bão và ngọn lửa khai trương nên tôn giáo của mình cho tất cả mọi người.

Yerroshuスクロール」メシア


部23

チュ-015

出典:Yerroshuスクロール」メシア

テーマ:集会MESSIAHの開口部

レディング:使徒2:1-32

ペンテコステの日に満たされなければ、彼らは一箇所にまとめていました。 2そして、突然急いで強大な風のように天から音が来て、それは彼らが座っていたすべての家を満たしました。 3そして、そこには、配布された火のようなのような双舌は、彼らに現れ、それぞれに上陸しました。 4そして、彼らはすべての聖霊で満たされました。聖者、その霊が彼らに発話を与えたとして、他の舌で話すようになりました。 5今YehoshaléymYehudimであり住居た、天の下のすべての国からの敬虔な男性。図6は、ノイズは、群衆に参加していること、したがって、聴覚されます。そのすべての人は彼らが自分自身の言語で話す聞いたのでと、混乱しました。 7そして、彼らはすべて驚いたし、お互いに言って、驚嘆:何その後!話すこれらのすべてのガリラヤではないですか? 8そして、どのようにそれは私たちが聞くことを、私たち自身の舌でそれぞれが、我々はここで生まれたのですか? 9パルティア、メデス、そしてエラム人、そして、メソポタミア、Yehudeiaとカッパドキア、ポントス、アジア、フリギア10とパンフィリア、エジプト、キュレネ約リビアの一部で住人、と見知らぬ人のローマ人への手紙Yehudimと改宗者、11クレタ人とアラブ人の両方 – MoはY’HWH量私たちの神12私たちの舌でそれらを聞くと、彼らはすべて驚いたし、お互いに言って、困惑していた:これはどういう意味ですか? 14は、次にKefah彼は11で立って立っていました。彼は彼の声を上げ、彼らに言った:男性YehudimとYehoshaléymに住むすべての人が、これがあなたがたに知られており、私の言葉に耳を傾けること。 15あなたが思うようにこれらの人々は、それが一日の3時間目に過ぎない見て、酔ってないからです。 16しかし、これは預言者Yo’elによって話されたものです。終わりの日には17が、Y’HWHは言う、私はすべての肉の際にわたしの霊を注ぎます。あなたの息子や娘、あなたは、あなたの若い男は幻を見なければならない、預言ものとし、古い男性は夢を見なければなりません。 18そして、私のしもべたちに、私のhandmaidensに私はその日にわたしの霊を注ぐ、彼らは預言しなければなりません。 19そして、私は上記の天兆候が表示されます。以下に、地球、血と火と煙の大波の兆し。 20日には、主の大いなる注目すべき日の前に、闇になって、血液中に月面されなければなりません。 21そして、それはY’HWHの名前を呼ぶ誰保存されることとします。イスラエルの22男性。あなたは自分がよく知っているように、ナザレのYeshu」、神はあなたの真っ只中に彼が行った奇跡と不思議としるしによってあなたがたのうちに永遠の神によって承認された人、;:これらの言葉を聞きます23彼はY’HWHの確定弁護士と先見によって配信され、あなたは邪悪の手で十字架につけられ、殺されました。 24 Y’HWHは死の痛みを緩めた、隆起した:それはそれによって保持されることができなかったので。 25それはダビデに指示するために:いつも私の前にY’HWH、彼は私が移動しないでください、私の右側にあります。 26は、そのため私の心は喜んだ、と私の舌は喜びました。しかも私の肉はまた、希望に休まなければなりません。 27あなたはsh’olに私の魂を残していない、どちらもあなたが破損を確認するには汝の聖者に苦しむしおれないしおれます。 28汝のhastは私に人生の道を知らされ、あなたの存在下での喜びで私を満たします。 29兄弟;私は彼が死んだと埋葬されたが、この日の彼の墓に私たちと一緒にすることを族長ダビデの自由にあなたを教えてみましょう。 30は、そのための預言者であり、永遠の神は彼の王位彼の子孫の1の上に座ることになる誓いを誓っていたことを知っています。 31はこれを見越し、ダビデは彼の精神がsh’olに残されていなかった、また彼の肉は腐敗を見なかったこと、救世主の復活の話を聞きました。 32そして、このYeshu「Y’HWHは、我々は、すべての証人よりも上昇。

コメント

精神でYerroshu ‘、聖なるYehoh HA-Kadosheのいずれかのように現れるのと同じ。例:宇宙の作成は、水の顔の上にホバリングつむじ風のように現れます。創世記1:1.2。雲と火の柱は、砂漠にイスラエルの人々の会衆を主導し、海の上でした。 Êxo.14:21。

仮定した後、ペンテコステ彼にそのすべての人々のための彼の会衆を発足嵐の風と火の炎として現れます。

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ της Συνόδου


ΤΜΗΜΑ 23

Ju-015

Πηγή: Yerroshu Scroll «ο Μεσσίας

Θέμα: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ της Συνόδου

Ανάγνωση: Πράξεις 2: 1-32

Για να εκπληρώσει την ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί σε ένα μέρος. 2 Και ξαφνικά ήρθε ένας ήχος από τον ουρανό σαν μια βιαστική δυνατός άνεμος, και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. 3 Και εκεί φάνηκε σ ‘αυτούς δισχιδείς γλώσσες όπως της φωτιάς, τα οποία διανεμήθηκαν, και σε κάθε ένα προσγειώθηκε. 4 Και όλοι έγιναν πλήρεις με το Πνεύμα? ο Άγιος, και άρχισε να μιλά με άλλες γλώσσες, όπως το Πνεύμα τους έδωσε την έκφραση. 5 Τώρα υπήρχαν κατοικία στην Yehoshaléym Yehudim, ευσεβείς άνδρες από κάθε έθνος κάτω από τον ουρανό. 6 Ακρόαση, ως εκ τούτου, ότι ο θόρυβος, εντάχθηκε στο πλήθος? και ανατράπηκαν, γιατί κάθε άνθρωπος ακούσει να μιλούν στη δική του γλώσσα. 7 Και ήταν όλοι έκπληκτοι και θαύμασαν, λέγοντας ο ένας στον άλλο: Τι, λοιπόν! Δεν είναι όλοι αυτοί οι Γαλιλαίοι, που μιλούν; 8 Και πώς είναι αυτό ότι ακούμε, το καθένα με τη δική μας γλώσσα, στην οποία γεννηθήκαμε; 9 Πάρθοι, Μήδοι και Ελαμίτες, και οι κάτοικοι της Μεσοποταμίας, Yehudeia και την Καππαδοκία, τον Πόντο και την Ασία, τη Φρυγία 10 και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και τα μέρη της Λιβύης για την Κυρήνη, και τους ξένους Ρωμαίους τόσο Yehudim και προσήλυτοι, 11 Κρητικοί και Άραβες – mo τους ακούσουμε σε γλώσσες μας, οι ποσότητες Y’HWH Θεός μας 12 Και ήταν όλοι έκπληκτοι, και ήταν μπερδεμένοι, λέγοντας ο ένας στον άλλο: Τι σημαίνει αυτό; 14 Στη συνέχεια, Kefah στάθηκε στέκεται με έντεκα? Ύψωσε τη φωνή του και τους είπε: Άνδρες Yehudim και όλοι όσοι κατοικούν σε Yehoshaléym, είναι αυτό το γνωστό εις εσάς, και ακούστε τα λόγια μου. 15 επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μεθυσμένοι, όπως εσείς νομίζετε, βλέποντας ότι δεν είναι παρά η τρίτη ώρα της ημέρας. 16 Όμως, αυτό είναι αυτό που ειπώθηκε από τον προφήτη Yo’el: 17 Τις τελευταίες ημέρες, Y’HWH λέει, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα? και οι γιοι σας και οι κόρες σας θα προφητεύουν, οι νέοι σας θα δουν οράματα και γέροντες σας θα ονειρευτούν όνειρα? 18 Και στους υπαλλήλους μου και στις δούλες μου θα χύσω έξω Πνεύμα μου σε εκείνες τις ημέρες, και θα προφητεύσουν. 19 Και εγώ θα δείξει σημάδια στις παραπάνω ουρανούς? και σημεία κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού. 20 Ο ήλιος θα μετατραπεί σε σκοτάδι, και το φεγγάρι σε αίμα, πριν από την μεγάλη και ξεχωριστή ημέρα του Κυρίου. 21 Και θα είναι ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Y’HWH θα σωθεί. 22 Οι άνδρες του Ισραήλ? ακούσω αυτά τα λόγια: Yeshu «από τη Ναζαρέτ, ένας άνδρας που εγκρίθηκε από το αιώνιο Θεό ανάμεσά σας με θαύματα και τέρατα και σημεία, τα οποία ο Θεός έκανε από τον στη μέση σας, όπως εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε καλά? 23 Αυτόν που παραδόθηκε από την καθορισμένη συμβουλή και πρόγνωση των Y’HWH, που σκοτώθηκαν, σταυρώθηκε στα χέρια των ασεβών? 24 οποίους Y’HWH έθεσε, χαλαρώνοντας τους πόνους του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατό να έχει στην κατοχή του. 25 Για να λέει ο Δαβίδ: πάντα μπροστά μου Y’HWH, αυτός είναι στα δεξιά μου, ότι δεν θα πρέπει να μετακινηθεί? 26 Ως εκ τούτου, η καρδιά μου χαίρεται, και η γλώσσα μου χάρηκε? και, επιπλέον, η σάρκα μου και θα στηριχτεί με την ελπίδα? 27 Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν μου sh’ol, ούτε θέλεις να υποφέρουν σου Άγιον για να δείτε τη διαφθορά? 28 Εσύ έκανε γνωστό σε μένα τους τρόπους της ζωής? με χαροποιεί στην παρουσία σας. 29 Αδελφοί? επιτρέψτε μου να σας πω ελεύθερα από τον πατριάρχη Δαβίδ ότι πέθανε και ετάφη, και είναι μαζί μας μέχρι σήμερα ο τάφος του. 30 Ως εκ τούτου, είναι ένας προφήτης, και γνωρίζοντας ότι ο αιώνιος Θεός είχε ορκιστεί ότι θα καθίσει στο θρόνο του, ένας από τους απογόνους του? 31 προβλέπει αυτό, ο Δαβίδ μίλησε για την ανάσταση του Μεσσία, ότι το πνεύμα του δεν έμεινε στο sh’ol, ούτε η σάρκα του είδε φθορά. 32 Και Y’HWH αυτού Yeshu »που τίθενται από αυτές είμαστε όλοι μάρτυρες.

ΣΧΟΛΙΟ

Yerroshu »στο Πνεύμα, το ίδιο όπως και η ίδια η Ιερά Yehoh χα-Kadoshe εκδηλώνεται είτε ως? παράδειγμα: η δημιουργία του σύμπαντος, η οποία εκδηλώνεται ως μια δίνη πλανάται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων? Γένεση 1: 1,2. Σύννεφο και πυλώνας της φωτιάς, οδήγησαν το εκκλησίασμα των παιδιών του Ισραήλ στην έρημο και ήταν πάνω από τη θάλασσα. Êxo.14: 21.

Μετά την παραδοχή, την Πεντηκοστή Αυτός εκδηλώνεται ως θυελλώδεις ανέμους και τις φλόγες της φωτιάς, εγκαινιάζοντας έτσι το ποίμνιό του για όλους τους ανθρώπους.

Messias Congregationis apertionem


XXIII ABSEGMEN

Ju-XV

Source: Yerroshu Scroll Messias

Theme: Messias Congregationis apertionem

Eorum lectionis Acts II: 1-32

Impleri compleretur dies Pen tecostes, erant omnes pariter in eodem loco. II et factus est repente de caelo sonus tamquam advenientis spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erant sedentes. III Et apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam ignis, quae dantur, super quae expositae sunt. IV et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, Sancto et coeperunt loqui aliis linguis prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis. Erant autem in V Yehoshaléym Iudaeorum viri religiosi ex omni natione quae sub caelo. VI audit igitur impetu ad turbas; et mente confusa est quoniam audiebat unusquisque lingua sua illos loquentes. VII Et mirati sunt omnes et mirabantur ad invicem dicentes: Quid ergo? Non omnes isti, qui loquuntur, Galilaei sunt? VIII et quomodo nos audivimus unusquisque lingua nostra in qua nati sumus? IX Parthi et Medi et Elamitae et qui habitant Mesopotamiam Yehudeia et Cappadociam, Pontum et Asiam, Phrygiam X Frygiam et Pamphiliam Aegyptum et partes Lybiae quae est circa Cyrenen et advenae Romani Iudaeis quoque et proselyti Cretes et Arabes audivimus XI – mo Y’HWH nostris linguis loquentes eos et quantitates XII nostri stupor adprehendit omnes et mirabantur ad invicem dicentes: Quidnam vult hoc esse? XIV Tunc Kefah stetit stans cum undecim: Levavit vocem suam et locutus est eis: Viri Iudaei et qui habitatis in Yehoshaléym universi, hoc vobis notum sit et auribus percipite verba mea. XV quoniam hi ebrii sunt, ut opinor, cum sit hora diei tertia. Sed hoc est quod dictum est per prophetam Iohel XVI: XVII In novissimis diebus Y’HWH dicit Dominus effundam de Spiritu meo super omnem carnem; et prophetabunt filii vestri et filiae vestrae et iuvenes vestri visiones videbunt, et seniores vestri somnia somniabunt; XVIII et super servos meos et super ancillas meas in diebus illis effundam de Spiritu meo, et prophetabunt. XIX Et dabo prodigia in cælo sursum, et signa in terra deorsum sanguinem et ignem et vaporem fumi. XX sol vertetur in tenebras et luna in sanguinem, antequam veniat dies Domini magnus et manifestus. XXI Et erit omnis quicumque invocaverit nomen Domini salvus erit Y’HWH. XXII Israelis; audite verba Yeshu ‘Nazarenum, virum approbatum a Deo in vobis virtutibus et prodigiis et signis aeterna, quae fecit per illum Deus in medio vestri sicut vos scitis; Definito consilio et praescientia Dei traditum XXIII Y’HWH illum occidisti, crucifixus est manibus impiorum XXIV Y’HWH quem suscitavit, solutis doloribus inferni, juxta quod impossibile erat teneri illum ab eo. David enim dicit XXV: Y’HWH in conspectu meo semper, quoniam a dextris meis est ne commovear; Ergo XXVI laetatum est cor meum et exultavit lingua mea insuper et caro mea requiescet in spe XXVII sh’ol non derelinques animam meam, nec dabis sanctum tuum videre corruptionem Notas mihi fecisti vias vitae XXVIII; Adimplebis me laetitia cum vultu tuo. XXIX fratrum, liceat audenter dicere ad vos de patriarcha David quoniam et defunctus est et sepultus est et sepulchrum eius est apud nos usque in hodiernum diem. Propheta igitur cum esset XXX et sciret quia iureiurando iurasset illi Deus de aeterna unum sedentem super thronum qui posterorum XXXI providens locutus est de resurrectione Christi quia neque derelictus est in spiritu suo sh’ol, neque caro ejus vidit corruptionem. XXXII Et hoc Yeshu ‘Y’HWH sublato fit omnes nos testes sumus.

ADNOTATIO

Yerroshu in Spiritum Sanctum sit idem quod ha-Kadoshe Yehoh aut manifestat; exemplo creatione universi, ferebatur super aquas eius quasi impetus tempestatis manifestatur; Genesis I: 1.2. Columnam ignis et nubis, multitudo filiorum Israhel in desertum ductus et mare. Êxo.14: XXI.

Post assumptionem in pentecoste initium ostendit ita ut flammam ignis et congregatio spiritus procellarum cunctis populis.

部分23


部分23

菊015

来源:Yerroshu滚动“弥赛亚

主题:开幕会众的弥赛亚

阅读:使徒行传2:1-32

为了五旬节应验,他们都聚集在一处。 2忽然,从天上有响声下来,好像一阵大风吹过,充满了他们所坐的屋子。 3在那里向他们显现偶舌头如火焰,这是分布式的,并在每一个降落。 4他们就都被圣灵充满;圣地之一,并开始说方言,作为精神给他们的话语。 5现在有在YehoshaléymYehudim是蜗居,从天下各国虔诚的人。 6听力,因此,噪音,加入了人群;并蒙羞,因为每个人都听到了他们自己的语言说话。 7他们都惊讶希奇,彼此说:那是什么!是不是所有的这些加利利这说话? 8是什么让我们听到,在每一个我们自己的舌头,其中我们出生? 9帕提亚人,玛代人,以拦人,并在美索不达米亚,Yehudeia和卡帕多西亚,本都和亚洲,弗里吉亚10,旁非利亚,埃及的居民和有关利比亚的昔兰尼的部分,和陌生人罗马无论Yehudim,或是进犹太教,11克里特和阿拉伯人 – 莫听见他们用我们的舌头数量Y’HWH我们的神12他们都惊讶,并感到困惑,彼此说:这是什么意思? 14然后Kefah他站在站在十;他提出了他的声音,对他们说:男人Yehudim和所有谁在住Yehoshaléym,是这个知你们,留心听我的话。 15,因为这些人不是喝醉了,你想的,看到它不过是一天的第三个小时。 16但是,这是什么讲先知Yo’el:17在最后的日子,Y’HWH说,我会浇灌凡有血气我的灵;和你的儿女要说预言,你们的少年人要见异象,你们的老年人要作异梦; 18我的仆人和使女我,我会倾我的灵在那些日子,他们就要说预言。 19我将展示在诸天标志;和下面的大地,血和火和烟雾的迹象。 20日头要变为黑暗,月亮要变为血,主的大而明显的前一天。 21这要上Y’HWH的名字叫谁就将被保存。 22以色列人的;听到这些话:椰树“拿撒勒,由神迹奇事和体征批准永恒的上帝在你们中间的人,在你们中间上帝的确由他,因为你自己知道好; 23他正由Y’HWH的定律师和先见之明,你杀了,钉在十字架上的恶人手中; 24人Y’HWH提出,有四散开死亡的痛苦:因为它是不可能被它举行。 25对于它告诉大卫:常在我面前Y’HWH,他是我的,我不应该向右移动; 26因此,我的心脏欢喜,我的舌头欢欣鼓舞;而且我的肉身也要安居在指望中; 27你必不将我的灵魂在sh’ol,也不叫你的圣者见朽坏; 28你叫知我生活的方式;我充满喜悦在你面前。 29兄弟;让我来告诉先祖大卫,你随意,他死了,葬,并与美国,这一天他的坟墓。 30既是先知,又晓得永恒的上帝起誓,将坐在他的宝座他的后代之一; 31这个预见,大卫谈到弥赛亚的复活,他的精神并没有留在sh’ol,也没有他的肉体见腐败。 32这椰树’Y’HWH提出比我们都是见证人。

COMMENT

Yerroshu“的精神,神圣Yehoh公顷Kadoshe表现为要么是相同的;例如:创造宇宙的,表现为旋风鼠标悬停在水面上;创世纪1:1.2。云火柱,导致以色列在沙漠中孩子们的聚集,是在海上。 Êxo.14:21。

假设后,在五旬节他表现为暴风雨风和火的烈焰开创所以他的众为所有的人。

ERÖFFNUNG DER MESSIAS DER KONGREGATION


Abschnitt 23

Ju-015

Quelle: Yerroshu Scroll “der Messias

Thema: ERÖFFNUNG DER MESSIAS DER KONGREGATION

Reading: Apostelgeschichte 2: 1-32

Um den Tag der Pfingsten erfüllt werden, waren sie alle an einem Ort zusammen. 2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer, die verteilt wurden, und auf jeden einzelnen gelandet. 4 Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt; der Heilige, und fing an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 5 Es waren aber in Yehoshaléym Yehudim Wohnung, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 6 Hören also, dass Lärm, der Crowd; und wurden bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache zu sprechen. 7 Und sie waren alle, verwunderten sich und sprachen untereinander: Was ist dann! Sind nicht alle diese Galiläer, die zu sprechen? 8 Und wie kommt es, dass wir hören, jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? 9 Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien Yehudeia und Kappadozien, von Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien 10, Ägypten und dem Gebiet Libyens bei Kyrene, und Fremde Römer sowohl Yehudim und Proselyten, Kreter und Araber 11 – mo hören sie in unsern Zungen die Y’HWH Mengen unser Gott 12 Und sie entsetzten sich alle und wurden ratlos und sprachen untereinander: Was bedeutet das? 14 Dann Kefah er stand, der mit elf; Er hob die Stimme und sprach zu ihnen: Männer Yehudim und alle, die in Yehoshaléym wohnet, das sei euch kundgetan, und höre auf meine Worte. 15, weil diese Leute sind nicht betrunken, wie Sie denken, sintemal es ist die dritte Stunde des Tages. 16 Aber das ist, was durch den Propheten geredet Yo’el: 17 In den letzten Tagen, Y’HWH sagt, ich werde auf alles Fleisch von meinem Geist ausgießen; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; 18 Und auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen, und sie sollen weissagen. 19 Und ich werde Zeichen in den Himmeln oben zeigen; und Zeichen auf der Erde unten: Blut und Feuer und Rauchschwaden. 20 Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und bemerkenswerte Tag des Herrn. 21 Und es wird geschehen, wer den Namen des Y’HWH anruft, wird gerettet werden. 22 Ihr Männer von Israel; hört diese Worte: Yeshu ‘von Nazareth, den Mann von dem ewigen Gott unter euch genehmigt mit Taten und Wundern und Zeichen, die Gott durch ihn tat unter euch, wie ihr selbst gut kennen; 23 Ihm wird von festgesetztem Rat und Vorherwissen Y’HWH geliefert, die Sie getötet, in den Händen der Gottlosen gekreuzigt; 24 denen Y’HWH angehoben und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes: weil es möglich ist, von ihm gehalten werden war es nicht. 25 Denn es sagt David: immer vor mir Y’HWH, er ist zu meiner Rechten, daß ich nicht bewegt werden kann; 26 Daher freute mein Herz, und meine Zunge frohlockte; und darüber hinaus auch mein Fleisch wird ruhen in der Hoffnung; 27 du wirst meine Seele nicht in sh’ol lassen, auch nicht zugeben, daß dein Heiliger die Verwesung zu sehen; 28 Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens; erfüllen mich mit Freude in Ihrer Anwesenheit. 29 Brüder; lassen Sie mich Ihnen sagen, frei von dem Erzvater David, dass er starb und begraben wurde, und bei uns ist bis heute sein Grab. 30 Da er nun ein Prophet war und wußte, daß der ewige Gott hatte einen Eid, der auf seinem Thron einer seiner Nachkommen sitzen würde geschworen; 31 voraussah dies, sprach David von der Auferstehung des Messias, daß sein Geist nicht in sh’ol links, noch sein Fleisch die Verwesung. 32 Und dies Yeshu ‘Y’HWH angehoben als wir alle Zeugen.

KOMMENTAR

Yerroshu “in Geist, der gleiche wie der Heilige Yehoh ha-Kadoshe manifestiert sich als entweder; Beispiel: die Entstehung des Universums, manifestiert sich als ein Wirbelwind schwebt über der Fläche der Wasser; Genesis 1: 1,2. Wolke und Feuersäule, führte die Gemeinde der Kinder Israel in der Wüste und war über das Meer. Êxo.14: 21.

Nach der Übernahme, zu Pfingsten Er manifestiert sich als stürmischer Wind und Flammen des Feuers einweihen so seine Gemeinde für alle Menschen.

OPENING van die Messias van die Gemeente


GEDEELTE 23

Ju-015

Bron: Yerroshu Scroll ‘die Messias

Tema: OPENING van die Messias van die Gemeente

Lees: Handelinge 2: 1-32

Tot die dag van Pinkster vervul, was hulle almal op een plek bymekaar. 2 En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 3 En daar het aan hulle verskyn gesplete tonge soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen geland. 4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees; die Heilige en begin met ander tale te praat, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. 5 En daar het in Yehoshaléym Yehudim, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. 6 is die gehoor, daarom dat geraas, by die skare; en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal. 7 en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Wat is dan! Is hulle nie almal Galileërs wat praat? 8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? 9 Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Yehudeia en Kappadócië, Pontus en Asië, Frigië en Pamfílië 10, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine vreemdelinge beide Yehudim en Jodegenote, 11 Kretense en Arabiere – mo hoor hulle in ons eie taal oor die Y’HWH hoeveelhede onse God 12 En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat beteken dit? 14 Toe het hy gaan staan Kefah staan saam met die elf; Hy het sy stem en sê vir hulle: Men Yehudim en almal wat in Yehoshaléym woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. 15 want hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur van die dag. 16 Maar dit is wat deur die profeet gespreek Yo’el: 17 In die laaste dae, Y’HWH sê, sal ek my Gees uitstort op alle vlees; en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom; 18 En op my dienaars en my dienaresse sal Ek van my Gees uitstort, in daardie dae, en hulle sal profeteer. 19 En Ek sal tekens bo in die hemel wys; en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. 20 Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die Here. 21 En dit sal wees dat elkeen ‘n beroep op die naam van Y’HWH sal gered word. 22 Manne van Israel; luister na hierdie woorde Yeshu ‘van Nasaret, ‘n man deur die ewige God onder julle goedgekeur met kragte en wonders en tekens wat God deur Hom onder julle, as julle jul goed ken; 23 Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van Y’HWH gelewer word, is jy dood, gekruisig in die hande van die goddelose; 24 wie Y’HWH opgewek, ontbind die smarte van die dood, want dit was nie moontlik gehou moet word deur dit. 25 Want dit sê David: altyd voor my Y’HWH, Hy is aan my reg dat ek nie wankel nie; 26 Daarom is my hart bly en my tong juig, en boonop ook sal my vlees nog rus in hoop; 27 U sal my siel nie verlaat in sh’ol, U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie; 28 U het bekend gemaak het My die weë van die lewe; vul my met vreugde by u aangesig. 29 Broers; laat ek jou vertel oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf vrylik en begrawe is, en is by ons tot vandag toe sy graf. 30 Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat die ewige God ‘n eed dat op sy troon een van sy nageslag sou sit eed beloof het; 31 hierdie vooruit, David het gepraat van die opstanding van die Messias, wat sy gees nie verlaat in sh’ol nie, en het sy vlees ook nie verderwing gesien. 32 En dit Yeshu ‘Y’HWH opgewek as wat ons almal getuies.

COMMENT

Yerroshu ‘in Gees, dieselfde as die Heilige Yehoh ha-Kadoshe manifesteer as óf; Byvoorbeeld: die skepping van die heelal, gemanifesteer as ‘n warrelwind beweeg word oor die oppervlakte van die water; Genesis 1: 1,2. Wolk en vuurkolom gelei vergadering van die kinders van Israel in die woestyn en was oor die see. Êxo.14: 21.

Na afloop van die aanname op Pinkster Hy geopenbaar as stormagtige wind en vlamme van vuur wijden so sy gemeente vir alle mense.

חלק 23


חלק 23

ג’ו-015

מקור: Yerroshu מגילה ‘המשיח

נושא: פתיחתו של המשיח בקהילה

קריאה: מעשי השליחים 2: 1-32

להתממש היום של חג השבועות, כולם היו יחד במקום אחד. 2 ופתאום באו קול מן השמים כמו של רוח אדירה ממהרת, וזה מילא את כל הבית שבו הם יושבים. 3 והופיעו אליהם לשונות שסועות כמו כמו אש, שחולקו, ועל כל אחד מהם נחתו. 4 וכולם היו מלאים ברוח; הקדוש, והתחיל לדבר בלשונות אחרות, כמו הרוח נתנה להם אמירה. 5 עכשיו יש היו דירה בYehoshaléym Yehudim, גברים אדוקים מכל אומה תחת שמים. 6 שמיעה, ולכן, רעש ש, הצטרף לקהל; והיו מבולבל, כי זה כל אדם שמע אותם מדברים בשפתו שלו. 7 וכולם היו מופתעים והתפעלו, ואמרו אחד לשנייה: אז מה! לא כל אנשי הגליל אלה שמדברים? 8 ואיך זה שאנחנו שומעים, כל אחד בלשון שלנו, שבה נולדנו? 9 הפרתים, ומדי, וכוחות זרים, והתושבים במסופוטמיה, Yehudeia וקפדוקיה, פונטוס ואסיה, פריגיה 10 וPamphylia, מצרים ולוב על חלקי Cyrene, והרומאים זרים גרי שני Yehudim ו, כרתים 11 וערבים – מו לשמוע אותם בלשוננו כמויות Y’HWH אלוהים שלנו 12 וכולם היו מופתעים, והיו נבוכים, ואמר אחד לשנייה: מה זה אומר? 14 אז Kefah הוא עמד עמד עם אחד עשר; הוא הרים את קולו ואמר להם: הגברים Yehudim וכל מי שמתגורר בYehoshaléym, להיות זה ידוע לכם, וישמע אליי מילות. 15 כי האנשים האלה הם לא שיכורים, כמו שאתה חושב, שראית אותו הוא אך השעה השלישית של היום. 16 אבל זה מה שנאמר על ידי יואל הנביא: 17 בימים האחרונים, Y’HWH אומר, אני אשפוך את רוחי על כל הבשר; ובניך ובנותיך יהיו להתנבא, הגברים הצעירים שלך יראו חזיונות, והגברים הישנים שלך יהיו לחלום חלומות; 18 ועל המשרתים שלי ועל השפחות שלי אני אשפוך את רוחי באותם ימים, והם יהיו להתנבא. 19 ואני אראה סימנים בשמים ממעל; וסימנים על הארץ מתחת, דם ואש ותמרות עשן. 20 השמש תהיה פנתה אל תוך חשכה, והירח לדם, לפני היום הגדול והבולט של ה ‘. 21 וזה יהיה שכל מי שקורא לשם של Y’HWH יישמר. 22 גברים של ישראל; לשמוע את המילים הבאות: ישו ‘של נצרת, איש שאושר על ידי אלוהים הנצחי שביניכם על ידי ניסים ונפלאות ושלטים, שאלוהים עשה על ידו בעיצומה שלך, כפי שאתה יודע היטב את עצמכם; 23 נמסרו לו על ידי היועצים משפטיים והידיעה המוקדמת קצוב של Y’HWH, שהרגת, נצלב בידות של הרשעים; 24 מי Y’HWH העלו, ששחררו את הכאבים של מוות: כי זה לא היה אפשרי שיתקיים על ידי זה. 25 לזה אומר לי דוד: תמיד לפניי Y’HWH, הוא נמצא בצד הימין שלי שאני לא צריך להתרגש; 26 לכן הלב שלי שמחו, והלשון שלי שמחו; ויותר מכך הבשר שלי גם יהיה לנוח בתקווה; 27 חפצך לא לעזוב את הנשמה שלי בsh’ol, לא לנבול אתה סובל הקדוש בעיניך כדי לראות שחיתות; 28 יען אשר, מובא לידיעתי הדרכים של חיים; ממלא אותי בשמחה בנוכחותך. 29 אחים; תן לי לספר לך באופן חופשי של הפטריארך דוד שהוא מת ונקבר, והוא איתנו עד עצם היום הזה קברו. 30 לכן להיות נביא, והידיעה שאלוהים הנצחי נשבע שבועה שהיה יושבת על כס מלכותו אחד מצאצאיו; 31 לחזות את זה, דוד דיבר על תחייתו של המשיח, שהרוח שלו לא נותרה בsh’ol, וגם לא בשרו לראות שחיתות. 32 וY’HWH ‘ישו זו גייס יותר מכולנו העדים.

תגובה

Yerroshu ‘ברוח, כמו הקודש Yehoh חה-Kadoshe בא לידי ביטוי כמו גם; דוגמא: בריאת העולם, באה לידי ביטוי כמערבולת המרחפת מעל פני המים; בראשית 1: 1.2. ענן ועמוד אש, הובילו את הקהילה של בני ישראל במדבר והיה מעל הים. Êxo.14: 21.

אחרי ההנחה, בחג השבועות הוא בא לידי ביטוי סוערת כמו רוח ולהבות אש חונכים כך קהילתו לכל האנשים.

OUVERTURE DU MESSIE DE LA CONGRÉGATION


PARTIE 23

Ju-015

Source: Yerroshu défilement du Messie

Thème: OUVERTURE DU MESSIE DE LA CONGRÉGATION

Lecture: Actes 2: 1-32

Pour être rempli le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un seul endroit. 2 Et à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Et il leur apparut des langues divisées, comme de feu, qui ont été distribués, et sur chacun d’eux a atterri. 4 Et ils furent tous remplis de l’Esprit; le Saint, et a commencé à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait énoncé. 5 Or il y avait en séjour à Yehoshaléym yehoudim, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6 est Audient, par conséquent, que le bruit, a rejoint la foule; et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. 7 Et ils étaient tous dans l’étonnement et la surprise, en disant à l’autre: Qu’est-ce donc! Ne sont pas tous ces Galiléens qui parlent? 8 Et comment est-ce que nous entendons, chacun dans notre propre langue, dans laquelle nous sommes nés? 9 Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, Yehudeia et la Cappadoce, le Pont et l’Asie, la Phrygie 10 et la Pamphylie, l’Egypte et les parties de la Libye voisine de Cyrène, Romains et étrangers deux yehoudim et prosélytes, Crétois et Arabes 11 – MO les entendre dans nos langues les quantités de Y’HWH notre Dieu 12 Et ils étaient tous dans l’étonnement, et étaient perplexes, en disant à l’autre: Qu’est-ce que cela signifie? 14 Alors il se tenait debout Kefah avec les onze; Il éleva la voix et leur dit: Hommes yehoudim et tous ceux qui habitent dans Yehoshaléym, sachez ceci à vous, et prêtez l’oreille à mes paroles. 15 parce que ces gens ne sont pas ivres, comme vous pensez, en le voyant est la troisième heure de la journée. 16 Mais ceci est ce qui a été dit par le prophète Joël,: 17 Dans les derniers jours, Y’HWH dit, je répandrai mon Esprit sur toute chair; et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes; 18, sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai mon esprit en ces jours, et ils prophétiseront. 19 Et je vais montrer des signes dans les cieux au-dessus; et les signes bas sur la terre, le sang et le feu et des flots de fumée. 20 Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant le grand et notable jour du Seigneur. 21 Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Y’HWH sera sauvé. 22 hommes d’Israël; entendre ces mots: Yeshu ‘de Nazareth, cet homme à l’éternel Dieu parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous vous connaissez bien; 23 Lui livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Y’HWH, vous avez tué, crucifié entre les mains des méchants; 24 dont Y’HWH soulevé, ayant délié les douleurs de la mort, parce qu’il n’a pas été possible d’être détenues par elle. 25 Car il dit David: toujours devant moi Y’HWH, il est à ma droite que je ne sois pas ébranlé; 26 pourquoi mon coeur se réjouit, et ma langue se réjouirent; et en plus ma chair reposera dans l’espérance; 27 tu ne laisseras pas mon âme dans sh’ol, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption; 28 Tu as fait connaître à moi les modes de vie; me remplir de joie en votre présence. 29 Frères; permettez-moi de vous dire librement du patriarche David, qu’il est mort et a été enseveli, et est avec nous à ce jour sa tombe. 30 Comme il était prophète, et sachant que le Dieu éternel avait juré un serment qui serait assis sur son trône un de ses descendants; 31 prévoyant cela, David a parlé de la résurrection du Messie, que son esprit n’a pas été laissé dans sh’ol, que sa chair ne verrait pas la corruption. 32 Et Y’HWH cette Yeshu ‘soulevé que nous sommes tous témoins.

COMMENTAIRE

Yerroshu «dans l’Esprit, le même que le Saint-Yehoh ha-Kadoshe se manifeste soit comme; exemple: la création de l’univers, qui se manifeste comme un tourbillon planant au-dessus de la surface des eaux; Genèse 1: 1,2. Cloud et colonne de feu, ont conduit l’assemblée des enfants d’Israël dans le désert et était sur la mer. Êxo.14: 21.

Après l’hypothèse, à la Pentecôte, Il manifeste vent et des flammes de feu inaugurant donc sa congrégation pour toutes les personnes que orageuse.