BHAPTIZA ngokuntywiliselwa

BHAPTIZA ngokuntywiliselwa
KWECANDELO 47
eyeNkanga 016
Umxholo: Ukuphehlelelwa ngokuntywiliselwa SAZOBE UKUNGCWATYWA UVUKO
Umthombo: Yehoshu Skrola ‘uMesiya
Ukufunda: Col.2: 1-23
Kuba ndifuna ukuba nikwazi ukuba kukhulu imilo endikuzamayo ngenxa yenu, nabo baseLawodike, nabo bonke abangabubonanga bam umntu; 2 ukuze zithuthuzelwe iintliziyo zenu kuthuthuzelwa, bebandakanyiwe ngothando, yatyeba ukuqonda ukuzala ulwazi lukaThixo-Yehoshu imfihlelo ‘uMesiya, 3 ekufihlwe kuye bonke ubutyebi bobulumko nobokwazi. 4 Nditsho ke, ukuze kungabikho bani unilukuhlayo ngamazwi oyisa. 5 Kuba nangona ndingekhoyo ngenyama, kodwa ke ngomoya ndinani, ndivuya, ndibona ulungelelwano lwenu, nokuzimaseka kokukholwa kwenu Yehoshu ‘uMesiya. 6 Ngako oko, njengokuba wafumana Yehoshu ‘uMesiya, iNkosi, hambani kuye; Nendele nakhelwe kuye, naqiniswa ngokholo, njengoko nafundiswayo nafezeka kulo, ninombulelo 7. 8 Lumkani, kungabikho bani unithimbayo ngayo intanda inkohliso yanto, ngokwesithethe sabantu, nakhululeka kuzo iziqalelo zehlabathi, kungabi ngokoko Yehoshu ‘uMesiya; 9 Ngokuba kuhleli kuye konke ukuzaliseka bobungcwele, 10 kanjalo nigqibelele kuye, oyintloko yabo bonke ubulawuli negunya; 11 enathi kuye naluswa nokwaluswa ngolwaluko olungenakwenziwa ngazandla emzimbeni inyama lexhoba lakhe, oko kukuthi, ulwaluko Yehoshu ‘uMesiya; 12 ningcwatywe naye elubhaptizweni; enathi nikuye, navuswa nokuvuswa naye, ngokukholwa kuye lowo wamvusayo kwabafileyo; 13 Nani, nifile nje ziziphoso nakukungaluki kwenyama yenu, unidlise ubomi enixolele zonke iziphoso; 14 Ewucimile ukubhala ityala nxamnye nathi, namasiko, nxamnye nathi; kususwa phakathi kwethu, ngokuwubethelela emnqamlezweni; 15 ebabhunyule kunye namagunya, kuboniswa esidlangalaleni ememelela ngabo kuyo. 16 Makungabikho mntu ngoko unigwebayo ngento edliwayo, nangento eselwayo, okanye ngokunxulumene nangendawo yomthendeleko, nangenyanga ethwasileyo, nesabatha, 17 ezisisithunzi sezinto eziza kuza; kodwa umzimba Yehoshu ‘uMesiya. 18 Makungabikho namnye unilahlekanisa, esithi ngokuthobeka kwentliziyo, nangokunqula izithunywa zezulu, ngokusekelwe imibono, niziingqondi akukho sizathu yiyo ingqiqo yenyama yakhe, 19 engabambe yona iNtloko, ekuphuma kuyo umzimba uphela, ufakelwe kwaye ukuxhomekelelana kwamalungu ligatures , ukwandisa kunye nongeniselo Yehoshu ‘uThixo ongunaphakade. 20 Ukuba ngoko nafa uMesiya, nakhululeka kuzo iziqalelo zehlabathi, ngenxa niyazithoba namasiko, ukuba ninge nisadla ubomi ngokwabehlabathi, 21 ezifana: musa ukuchukumisa, musa ukungcamla, musa fiddled imizuzwana 22 iziyalezo nokufundisa babantu? Leyo kunye nokusetyenziswa; Baza kutshatyalaliswa. 23 Okunene zizinto ezo bubulumko ngokunqula okuzithandelayo, nangokuthobeka kwentliziyo, nangokubandezela umzimba, kodwa akanalo kungengambeko yanelisa inyama.
Commentary
Eneminyaka ezimashumi Yerrwshw ‘uMesiya, umprofeti wabonakala Y’ocrranan, unyana Zecrraria umbingeleli iarren, eshumayela meluím okanye yokumisela emanzini.
Esi siganeko, umviwa beza kunye consecrator emanzini, kwaye consecrator obegalela amanzi entloko lomviwa; koku, simbiza semthethweni (IZe. 22:16.)
Sawule ndingumpostile weentlanga, kanene iCawa yokumisela Yerroshu ‘ngobhaptizo, okanye ukutshona; eyaziwa ngokuba ubhaptizo lwabafileyo.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s