GEDEELTE 47
Nov.017
Onderwerp: YEHOSHU ‘VOLGENDE PROFESIE AAN JOU OORSPRONG
Kommentaar. Biskop Simplicio – VRIEND VAN DIE MESSIAS
Bron: Yehoshua se Perkament die Messias
Lees: Mat.21: 1-17
Wanneer genader Yehoshaléym, en toe hy by Bet-pagei, die Olyfberg, stuur Yehoshu ‘, twee dissipels uit en sê vir hulle: 2 Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal jy vind ‘n gat wat vasgemaak is, en ‘n vul by haar; en red hulle en bring dit na ons toe. 3 En as iemand vir julle sê, antwoord die Here! benodig hulle; en sal hulle uitstuur. 4 En dat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: 5 Verbly jou met jou hele wese, dogter van Tsian! Skreeu met blydskap, dogter van Yehoshalohem! Kyk, want jy is jou regverdige koning, triomfantelike vir sy oorwinnings gelei, maar op dieselfde tyd bestaan my ing met nederigheid, ry ‘n donkie welpie. 6 het gegaan en gedoen soos die dissipels Yehoshu ‘het beveel dat hulle 7 gebring die ju-ment en die vul, en sit dit op hul TIZIT (dek), en Yehoshu’ opgestel. 8 En die menigte van die skare het hul klere op die pad uitgestrek; en ander het takke van die bome en versprei hulle op die caminho.9 En die mense, beide diegene wat voor geloop diegene wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is die een wat in die Naam van YHWH gekom het! Hoshaná op hoë! 10 En toe hy by Jisra’ěl kom, het die hele stad geskud en gesê: Wie is dit? 11 En die skare het gesê: Dit is die profeet, Jesua, van Hanozri van Galilé (Nasaret van Galiléa). 12 Toe Yehoshu ‘het die tempel ingegaan en almal wat verkoop en koop, uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers; 13 en sê vir hulle: Daar is geskrywe: My huis moet ‘n huis van gebed genoem word; Maar jy maak hulle ‘n bewe van rowers. 14 En hy het by hom gekom in die tempel, blind en lam, en Hy het hulle gesond 15 En toe hy die owerpriesters en die skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat Hy gemaak het, en die kinders in die tempel uitroep: Hosanna vir die Seun van Dawid; verontwaardiging is 16 en sê vir hom: Hoor jy wat hulle daar sê? Yehoshu het hulle geantwoord: Ja, Het julle nog nooit die babbel van kinders en jong latente kragte lees teen jou teenstanders te vyande en kwaad vernietig? 17 En laat hulle, het hy uit die dorp na Bet-Ania en spandeer die nag.
Antwoord met aanhaling
Dit is een van die profesieë wat in die uitdrukking: “slaag nie ‘n wet YOD SONDER alles volbring …”.


部分47
11月17日
テーマ:YEHOSHUは「あなたについてPROPHECYミーツ
コメントシンプリシオ司教 – メシアの仲間
出典:イェシュシュアの羊飼い救世主
読書:マタイ21:1-17
あなたに対して、村に2 Go]を超えると、すぐにあなたは結ば尻を見つけるだろう、としてコルト:Yehoshaléymに近づき、そしてベイト-pageiに来たときは、オリーブ山は、その後、彼らに言って、Yehoshu」、2人の弟子を送りました彼女; 3あなたがたに言うなら、主に答えなさい。それらを必要とする。それらを送るであろう。図4は、今、この預言者を通して語られた事が成就するために開催されました:すべてのあなたの存在と5喜べ、Tsianの娘を!エホシャラエルの娘よ、喜びで叫びなさい。見よ、あなたのための彼の勝利のために勝ち誇ったあなたの正義の王を、向かっているが、同時にロバカブに乗って、謙虚でINGが構成されています。 6は行き、Yehoshu弟子たちはセットアップ7「はチュ・ミントと子馬をもたらし、そしてそのTIZIT(カバー)の上に置くと、Yehoshuがそれらを命じ」としました。 8そして群衆の群衆はその衣服を途中で広げた。そして他の人が木から枝を切り取ってcaminho.9そして、人々にそれらを広め、両方の前に行っているものを、続いているものは、ダビデの子にホサナを言って、叫びました! Y’HWHの名前で来た人は幸いです! Hoshanáon high! 10Yehoshaléymを入力するとき、彼は街全体を攪拌し、頼む:これは誰ですか? 11そして群衆これはHanozriガリル(NazarétDAGaliléia)のYeshu」予言者である、と述べました。 12は、その後Yehoshuは「寺に入り、そして販売と買って、鳩を売ってお金チェンジャー及びそれらの席のテーブルを倒しているすべての彼らを追い出します。 13とは、それは、わたしの家は祈りの家と呼ばれるものと書かれている彼らに言いました。しかし、あなたは彼らを強盗の巣にする。 14は、彼が盲目とラメ寺院、で彼に来て、彼はそれら15をいやししかし、祭司長たちを見て、筆記者は彼が作った不思議、と寺で泣いて子供たちを見て、ダビデの子にホサナ。 16彼らは彼に言った、「あなたはこれらのことを聞いていますか? Yehoshuは彼らに答えました。あなたがたは敵と悪を破壊するためにあなたの中傷に対して子どもや若者の潜在力のさえせせらぎを読んだことがないのか? 17そして、彼らを残し、彼はベス・アニアに町の外に行って、夜を過ごしました。
見積もりで返信
これは、式に含まれる予言の一つである:「すべてが達成されたなし… LAWのYODを渡しません」。

EEN BESWARE MENS EN TWEE DUISEND VARKE


EEN BESWARE MENS EN TWEE DUISEND VARKE
GEDEELTE 48
Nov.017
Tema: ‘n geredde man en twee duisend varke
Bron: Yehoshua se Perkament die Messias
Lees: Mar.5: 1-27
1. Toe het hulle na die oorkant van die see gekom, na die land van die Gerasenes. 2 En sodra Yehoshu ‘het die boot, het hom tegemoetgekom, die grafte ‘n man met ‘n onreine gees, 3 wat sy verblyf in die grafte gehad En selfs nie met kettings kan iemand hom arresteer nie; 4 Want toe hy geboei was met kettings en kettings, was die kettings stukkend gesny, en die kettings was krummels, en niemand kon hom tamme nie. 5 En altyd, nag en dag, in die grafte en in die berge, en Hy roep en homself met pedras.6 Terwyl dit dan ver Yehoshu ‘, hardloop en val voor Hom neer; 7 En hy het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Wat het ek met u te doen, Yehoshu, die Seun van die Allerhoogste, God? Ek beheer jou met God dat jy my nie pynig nie. 8 Jhoshua het vir hom gesê: “Kom uit hierdie man, jy onrein gees. 9 En hy sê vir hom: Wat is jou naam? En hy het gesê: Legioen is my naam, want ons is baie. 10 En hy het hom gesmeek om hom nie uit die land te stuur nie. En daar was ‘n groot trop varke op die berg. 12 En die duiwels het Hom gevra en gesê: Stuur vir ons daardie varke, sodat ons hulle kan binnekom. 13 En hy het dit toegelaat. En die onreine geeste het uitgegaan en die varke ingegaan; En die trop, wat omtrent twee duisend was, het in die see afgeklim, waar hulle almal verdrink het. 14 In hierdie het hulle gevlug wat hulle gevoed het en dit in die stad en in die veld verkondig; en baie het gegaan om te sien wat gebeur het. 15 En dit het in Jóshu gekom; Hy het die duiwel gesien wat die legioen gehad het, sit, geklee en in volmaakte oordeel; en gevrees. 16 En die wat dit gesien het, het vir hulle gesê hoe dit gebeur het met die demoniac en oor die varke. 17 En hulle het Hom gevra om van sy grense af te gaan. 18 En toe hy in die skuit kom, het hy Hom wat by hom was, by Hom versoen, gesmeek. Yehoshu 19 ‘, maar het hom nie laat, maar sê vir hulle: Gaan na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle hoe die Here vir jou gedoen het, gedood en innig jammer vir jou. 20 En hy het weggegaan en begin om in Dekápolis te publiseer alles wat Yehoshu aan hulle gedoen het. en almal was verbaas. 21 Yehoshu het weer aan die ander kant oorgebly; ‘n Groot menigte het by hom vergader; en hy was by die see. 22 kom een van die owerstes van die sinagoge, het Yario en sodra hy sien die Yehoshu ‘, sy val toe voor sy voete, 23 en smeek Hom dringend en sê: My dogtertjie is in die verlede; Ek smeek jou om jou hande op hom te lê, sodat hy kan genees en lewe. En Ghoshu het saam met hom gegaan en ‘n groot menigte gevolg en hom gedruk. 25 En ‘n sekere vrou wat twaalf jaar van bloeding, 26 en het genoeg gely aan die hande van baie dokters en het alles wat sy niks gehad het baat te vind, maar eerder erger geword het, 27 omdat ons gehoor het oor Yehoshu ‘ het van agter die skare gekom en sy mantel aangeraak; 28 Want hy het gesê: As ek alleen sy kleed aanraak, sal ek gesond word.
Antwoord met aanhalingstekens
In teenstelling met die leerstellings van Moshe, die Torah en die profete, het baie Israeli saam met varke gewerk.
By een geleentheid, in sy onderrig die gemeente, Yehoshu ‘, sê wanneer die onreine gees uit die mens, dwaal deur waterlose plekke op soek na te woon; In die teks sien ons dat die demone ‘n plek in die Gadarene-seun gevind het.
In die smaad van Yehudim, ook by die grootmaak van varke, het Yehoshu bevel gegee aan die demone om die varke in te gaan; en hulle vernietig.

YEHOSHU ‘DIE DERDE TEMPEL


YEHOSHU ‘DIE DERDE TEMPEL
GEDEELTE 02
Jan / 018
Kommentaar. Biskop Simplício
Bron: Yehoshu Perkament ‘
Tema: YEHOSHU ‘DIE DERDE TEMPEL
Leit.Yoc. 2: 13-25
13 En op die pasga het Jhoshu opgetrek na Jósual. 14 En hy het in die tempel gevind die wat beeste, skape en duiwe verkoop het, en ook die geldwisselaars wat daar sit; 15 En hy het toue gemaak en die hele volk uit die tempel uitgegooi, sowel as die skape en die beeste; en versprei die geld van die geldwisselaars en draai die tafels na hulle toe; 16 En Hy het aan die duiweverkopers gesê: Neem hierdie dinge hiervandaan; moenie my pa se huis ‘n huis van sake maak nie. 17 Sy dissipels het onthou dat daar in die Torah geskrywe is: Die ywer van jou huis sal my verteer. 18 Jahudim het vir hom gesê: “Watter teken van gesag wys ons ons wanneer u dit doen?” 19 En Jóhoshu antwoord hulle: Vernietig hierdie heiligdom, en oor drie dae sal Ek dit oprig. 20 En die Yehudim het gesê: Ses en veertig jaar is hierdie heiligdom gebou; En jy sal hom oprig in drie dae? 21 Maar Hy het van die heiligdom van sy liggaam gespreek. En toe Hy opgestaan ​​het uit die dode, het sy dissipels gedink dat Hy dit gesê het en die Torah geglo het en die woord wat Jehoshua gespreek het. 23 En toe Hy in die huis van die HERE was op die fees van die pasga, het baie gesien die tekens wat Hy gedoen het in sy Naam geglo. 24 Maar Yhoshu self het hulle nie vertrou nie, omdat Hy hulle almal geken het. 25 En niemand het Hom nodig gehad om Hom te getuig nie, want Hy het goed geweet wat in die mens was.
Antwoord met aanhaling
Die tempel is in Hebreeus Remez; In drie gedeeltes is hierdie naam van toepassing op die tabernakel wat deur Moshe Rabbein in die woestyn opgevoed is. Voorbeeld: Ek Shamuel. 1.9 lees “… En Eli, die priester sit in sy stoel, langs die ‘drumpel van YEHWH tempel …” en 3.3 “… en die lamp van God nog nie uitgegaan in die tempel. .. “ens.
Koning Dawid het materiaal versamel, sy seun Shomomom het die tempel op die berg Moría gebou op die plek wat die HERE die Here aan Dawid beveel het; II Kro. 3.1. Uit hierdie tempel is gesê: dit is een van die sewe wonderwerke van die wêreld. In die jaar 587 voor die geboorte van Yehoshu ‘die Messias, seun van Nabopolassar en Nabukudurriusur koning van Babel verminder dit tot as, Kores, die koning van die Perse gemagtig is om die herbou en herdoop Serubbábel tempel.
Nog steeds onder die heerskappy van Sirië, begin die bou van die tempel wat genoem word Tempel van Herodes. Dit het die tweede tempel geword.
In die jaar 37 na inval Pompeius tydens die sensus gebore Yehoshu ‘Hamashiach en Herodes ingehuldig die tempel wat sy naam het; Die konstruksiewerk het ses-en-sestig jaar geduur. Yeshu ‘het die vernietiging van hierdie tempel voorspel wat gebeur het in die jaar 70 van die hedendaagse era toe die genl. Titus, die seun van Vesparsia, het Yhoshalém binnegeval en een van die Romeinse soldate het die tempel aan die brand gesteek. Mt.24: 1,2.

YEHOSHU “דיונים על manivestation האלוהי חל


YEHOSHU “דיונים על manivestation האלוהי חלק 03 ינואר / 018 פרשנות הבישוף סימפלציו – ידידו של יהושע. נושא: YEHOSHU ‘דיונים על manivestation האלוהי מקור: יהושע קלף ‘ Leit.Yoc.5: 1-47 לאחר מכן היה חג של יהודים; ויהושע “עלה ליהושע. 2 כעת, ליד יהושעלם, ליד שער הכבשים, יש טנק, הנקרא בעברית, בית-אסדא, שיש בו חמש מרפסות. 3 בהמון רב של חולים, עיוורים, צולעים ויבשים, מחכים שהמים יזוזו. 4 כי מלאך בא בזמן מסוים אל הבריכה, ובחש את המים, ואת הראשון שירד אחרי המים זרמו, נרפא כל מחלה שהוא היה. היה שם גבר, שהיה חולה במשך שלושים ושמונה שנים. 6 יהושע, שראה אותו שוכב ויודע שהוא היה כל כך הרבה זמן, שאל אותו, “אתה רוצה להישאר בריא?” 7 ויאמר לו החולה, אדני, אין לי איש אשר, כאשר המים מתערבים, הכניסו אותי לבריכה; אז בזמן שאני הולך, עוד יורד לפני. 8 יהושע אמר לו, קום, קח את המיטה שלך, וללכת. 9 מיד הפך האדם שלם; ולאחר שהרים את מיטתו, התחיל ללכת. באותו יום היתה שבת. 10 ויאמר לו יהודה אשר נרפא: יום שבת, ואין זה חוקי לך לשאת את המיטה. 11 והוא ענה ואמר לו, הוא ריפא אותי, הוא עצמו אמר לי, קח את המיטה שלך, וללכת. 12 וישאלו אותו לאמר מי האיש אשר אמר לך, קח את-מיטתך והלך? 13 אבל הוא נרפא לא ידע מי הוא; כי יהושע נסוג, כי היו שם הרבה אנשים. 14 ואז יהושע מצא אותו במקדש, ואמר לו, “תראה, אתה נרפא; לא עוד, פן יקרה לך דבר יותר גרוע. “15 האיש ואז נסוג ואמר ליהודים כי זה היה יהושע” אשר ריפא אותו. 16 היהודים רדפו את יהושע, כי הוא עשה את הדברים האלה בשבת. 17 אבל יהושע אמר להם, “אבא שלי עובד עד עכשיו, ואני עובד גם. 18 ויהודים ולכן ביקש להרוג אותו, כי הוא לא רק הפר את השבת, אלא גם אמר כי יהוה האלוהים הנצחי הוא אביו שלו, עושה את עצמו שווה עם אלוהים הנצחי. 19 ויאמר יהושע להם, אמת, אמת, אני אומר לך, הבן עצמו אינו יכול לעשות דבר, אבל לבוא אל האב לעשות; כי הוא doeth, הבן doeth דומה. 20 כי האב יאהב את הבן, ויאמר לו את כל אשר הוא עצמו doeth; ועבודות גדולות מאלה; הוא יראה אותם, כי אתה יכול להתפעל. 21 כי כמו אבא מעלה את המתים נותן להם חיים, כך גם הבן נותן חיים למי הוא יהיה. 22 כי האב לא יעשה שום אדם, אלא נותן אל הבן כל פסק הדין: 23 כי כל האנשים יכולים לכבד את הבן, גם כפי שהם מכבדים את האב, מי לא מכבד את הבן, לא מכבד את האב ששלח אותו. 24 ואמנם, אני אומר לך, כי זה לשמוע את המילה שלי, ו believeth עליו כי שלח אותי, יהוה חיי נצח, ולא יבוא אל פסק הדין, אבל הוא נעלם מן המוות אל החיים. 25 ואמנם, אני אומר לך, שעה באה, ועכשיו הוא, כאשר המתים ישמע את קולו של בן האלוהים הנצחי, והם שומעים יחיה. 26 כי כמו אבא יהוה החיים בעצמו, אז יהוה נתן לבן יש חיים בעצמו; 27 ונתן לו סמכות לשפוט, כי הוא בן האדם. 28 אל תתפלא על זה, כי השעה באה כאשר כל מי בקברים ישמע את קולו ויצא: 29 אלה שעשו טוב לתחיית החיים, ואלה שעשו הרע, לתחיית המתים של שיפוט. 30 אני לא יכול לעשות שום דבר בעצמי; כפי שאני שומע, אז אני שופט, ואת השיפוט שלי הוא פשוט, כי אני לא מחפש שלי הרצון, אבל את הרצון של אותו כי שלח לי. 31 אם אני מעיד על עצמי, העדות שלי אינה נכונה. 32 אחר הוא כי הרשומה debeth אותי; ואני יודע שהעדות שהוא נותן לי נכונה. 33 שלחת שליחים ליענן, והוא היה עד לאמת; 34 אבל אני לא מקבל את עדותו של אדם; אבל אני אומר את זה כדי שתוכלו להינצל. 35 הוא היה המנורה שנשרפה והבהיקה; ואתם היו שמחים קצת עם האור שלו. 36 אבל העדות שיש לי גדולה מזו של יוחנן; כי העבודות שהאב נתן לי לבצע, אותן עבודות שאני עושה, מעידות על כך שהאב שלח אותי. 37 ואת האב ששלח אותי; הוא עצמו היה עד לי. יה לא השמיעו לקולו, לא ראיתם. צורתו; Ball ואת המילה שלו abideth לא בך; כי אתה לא מאמין בו מי הוא שלח. 39 אתם מחפשים את התורה, כי אתם חושבים שיש בה חיים נצחיים; והיא היא המעידה עלי; 40 אבל לא תבוא אלי שיהיה לי חיים! 41 אני לא מקבל תהילה מגברים; 42 אבל אני מכיר אותך, כי אתם לא אהבת אלוהים הנצחי בך. 43 באתי בשם אבא שלי, ואתה לא מקבל אותי; אם יבוא אחר בשמו, לו תקבל. 44 איך אתה יכול להאמין, אתה מקבל תהילה אחד מהשני ולא מחפשים את התהילה שמגיע האל האחד? 45 אל תחשוב שאאשים אותך באבא, יש מאשים אותך על משה. שבו אתה ו


折扣和致命
部分22
Jun./018
注释。 Simplício主教
主题:折扣和致命
来源:Yehoshua弥赛亚的羊皮纸
LEIT。托姆7:9-34。
说:“耶和华的王国”就像一个拿着一个装满面粉的投手的女人;当他走在离房子还很远的路上时,投手的手柄破裂,面粉掉在了它后面的路上; 10她没有意识到这一点,因为当她回到家时她没有注意到事故的发生,把投手放在地板上,并意识到它是空的。[11]门徒对她说:你的兄弟和你的母亲正在那里等着就对他们说,12他们是遵行我父,我的弟兄,和我母亲的旨意,他们是那些要进我父的国度的人,13他们向耶和华显明了一枚金币,他们告诉他:凯撒的人放逐我们的贡品。 14他对他们说,把凯撒的事奉给凯撒,把永远的上帝赐给永远的上帝,把我的东西交给我。 15耶胡书说:法利赛人有祸了,因为他们好像牛的马槽里睡着的狗,因为他们既不吃也不让牛吃。 16叶霍舒说道:知道盗贼进场的人是快乐的,因为他可以站起来审视自己的领域。 17他们对约书亚说:“来吧,让我们今天祷告,禁食。 Yehoshu’说:我犯了什么罪或我被征服了? 18 …耶胡书说:’当你做两个,一个,你会回来;人的儿子,当你说,山;动起来!它会移动。 19耶胡书说:国度好像牧羊人,有百只羊,其中最大的一个失败了。 20他离开了九十九岁,直到找到她才去找她。 21他经历了这一切的麻烦后,对羊说,我对你比对九十九更感兴趣。 22耶胡书说:“凡喝我口的人,必像我。我自己会成为他;并且隐藏的事物都要显明给他。 23叶霍舒说:这个王国就像一个不知不觉中隐藏在他的领域的人; 24他去世后离开田野为他的儿子。儿子不知道宝藏;他继承了该领域并将其出售。 25犁田的买家找到了宝藏,并开始以他想要的利息向他借钱。 26谁发现了这个世界并且变得富有,谁放弃了这个世界。 27耶胡书说:’天地都要在你面前低头。活着的人必不知道死亡。 28叶霍舒没有说:谁发现自己;优于世界吗? “29叶霍舒说。倚靠生命的肉体有祸了;依赖于肉体的生命有祸了。 30门徒对他说:“国度什么时候降临呢? “31 Yehoshu说;它不会出现,因为它是预期的;这不是说:看哪,他在这里,或看哪,他在那里; 32天父的国度实际上分散在全世界,人们看不到。 33 Shimom Kefah对她说:“愿Myriam离开我们的中间,因为女人不配得到生命。 34耶胡舒回答说:“我自己会引导你让你成为男性,这样她也可以成为一个类似你的男性的生活精神。 35凡要成为男性的妇女都要进入天国。
引用回复
当丹尼尔所说的预言正在实现时,我们活着,当时他宣布科学会繁殖。
随着移动电话及其软件的发展,在任何时候看到有人在街上随意走动,这已经很常见了。
现在;在感谢的文本中提到一个人因分心而不可逆转地受损。

PORÇÃO 27


PORÇÃO 27
Jul./018
Coment. Bispo Simplício
Tema: YEHOSHU’ DELEGOU PODER A SUA CONGREGAÇÃO PARA JULGAR
Fonte: Pergaminho de Yehoshu’ o Messias
Leit. Mat.18:15-35.
Ora, se teu irmão pecar, vai, e repreendi-o entre ti e ele só; se ti ouvir, terás ganhado o teu irmão; 16 Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. 17 Se recusar ouvi-los, dize-o a Congregação; e se também recusar ouvir a Congregação, considera-o como gentio e publicano. 18 Em verdade vos digo: tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu; e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. 19 Ainda vos digo mais: Se dois de vós na terra concordarem a cerca de qualquer coisa que pedirem isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. 20 Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, ai eu estou no meio deles. 21 Então Kefah, aproximando-se dele lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe hei de perdoar? Até sete? 22 Respondeu-lhe Yehoshu’: Não te digo que até sete; mas até setenta vezes sete. 23 Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos; 24 e, tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhes devia dez mil talentos; 25 mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos, e tudo o que tinha, e que se pagasse a divida. 26 Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo: senhor tem paciência comigo, que te pagarei tudo. 27 O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou, e perdoou-lhe a divida. 28 Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhes devia cem denários; e, segurando-o, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. 29 Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo que te pagarei. 30 Ele, porém, não quis; antes foi encerrá-los na prisão, até que pagasse a dívida. 31 Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. 32 Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado; perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes; 33 não te devias também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? 34 E, indignado, o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. 35 Assim vos fará meu Pai celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão.
COMENTÁRIO
No episódio da sarça ardente, ao dizer a Moshêh: “TU ÉS DEUS”, Yehwh O Deus Todo-Poderoso, delegou poder divino para que o profeta, além de tirar o povo da terra do Egito, legislasse a Torá.
Na leitura acima, encontramos Yehoshu’ delegando poder à sua Congregação para que esta exerça juízo no seu Reino, durante a peregrinação da mesma sobre a terra. (PODEIS CRÊ?)

OWERHEID OM TE REG


OWERHEID OM TE REG
GEDEELTE 27
Jul./018
Kommentaar. Biskop Simplício
Tema: YEHOSHU ‘DELEGEREDE OM HULLE KONGREGASIE TE BEVOEG
Bron: Yehoshua se Perkament die Messias
Leit. Mat 18: 15-35.
En as jou broer sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen; as jy hoor, sal jy jou broer gewin het; 16 Maar as hy jou nie hoor nie, neem een of twee saam met jou, sodat elke woord deur die mond van twee of drie getuies bevestig kan word. 17 As jy dit nie wil hoor nie, laat die gemeente dit so sê; en as hy ook weier om na die gemeente te luister, beskou hom as ‘n heidene en ‘n tollenaar. 18 Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde sal bind, sal in die hemel gebind wees; en alles wat julle op die aarde sal verloor, sal in die hemel verlos word. 19 Weer sê Ek: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige iets wat jy vra dit sal gedoen word deur my Vader wat in die hemel. Want waar twee of drie byeengekom het in my Naam, daar is Ek in hulle midde. 21 En Kefa het na hom gekom en gesê: Here, hoe dikwels sal my broer sondig teen my, en ek sal hom vergewe? Tot sewe? 22 Yehoshua het hom geantwoord en gesê: Ek sê nie vir jou tot sewe nie. maar tot sewentig keer sewe. 23 Daarom is die koninkryk van die hemele soos ‘n koning wat van sy dienaars wil rekenskap gee; 24 En toe hy hulle gaan haal het, is daar een na hom gebring wat tien duisend talente aan hulle verskuldig was; 25 Maar toe hy niks gehad het om te betaal nie, het sy heer bevel gegee dat hy en sy vrou en kinders en alles wat hy verkoop het, en die skuld betaal moes word. En die dienaar het neergeval en voor hom gebuig en gesê: Here, wees geduldig met my, en ek sal jou almal betaal. En die heer van daardie dienskneg het medelyde bewys, laat hom gaan en hom die skuld vergewe. En die dienaar het uitgegaan en een van sy dienaars gevind wat hulle honderd denarii skuld gegee het; En hy het hom gegryp en hom verslaan en gesê: Betaal wat jy my skuldig maak. 29 En sy metgesel het voor sy voete geval en hom gesmeek en gesê: Wees geduldig met my, en ek sal jou betaal. Maar hy wou nie; voordat hy hulle in die gevangenis opgesluit het totdat hy die skuld betaal het. 31 En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en het gegaan en dit alles aan hulle meester vertel. En sy heer het hom voor hom geroep en vir hom gesê: ‘n Bose dienskneg; Ek het jou al die skuld vergewe, omdat jy my gesmeek het; 33 Sou jy ook nie barmhartigheid hê op jou naaste nie, net soos ek jou ontferm het? 34 En sy heer was toornig en het hom aan die bewaarders oorgelewer, totdat hy alles betaal het wat hy hom skuldig gemaak het. 35 so sal my Vader in die hemel aan julle doen as julle elkeen sy hart in hart vergewe.
Antwoord met aanhaling
In die episode van die brandende bos en sê vir Moses: “U is God”, Yehwh Die Almagtige God het goddelike krag om die profeet gedelegeer en neem die volk uit Egipte, die Torah wetgewing.
In die lees van die bogenoemde, vind ons Yehoshu ‘delegeer krag om sy gemeente sodat dit reg uitoefen in sy koninkryk vir die pelgrimstog van dieselfde op die grond. (KAN JY GLO?)

न्याय करने के लिए प्राधिकरण


न्याय करने के लिए प्राधिकरण
भाग 27
Jul./018
टिप्पणियाँ। बिशप Simplício
थीम: YEHOSHU ‘जुड़ीज के लिए उनके कांग्रेस को शक्ति देने के लिए हटा दिया गया
स्रोत: येहोशूआ का चर्मपत्र द मशीहा
Leit। मत्ती 18: 15-35।
और यदि आपका भाई पाप करता है, तो उसे अकेले और उसके बीच में दंडित करो; अगर आप सुनते हैं, तो आप अपने भाई को जीते होंगे; 16 लेकिन यदि वह आपको नहीं सुनता है, तो आप के साथ एक या दो ले लो, ताकि दो या तीन गवाहों के मुंह से हर शब्द की पुष्टि हो सके। 17 यदि आप उन्हें सुनकर इनकार करते हैं, तो मण्डली ऐसा कहें; और यदि वह मंडली को सुनने से इंकार कर देता है, तो उसे एक यहूदी और प्रचारक मानें। 18 मैं तुम से सच कहता हूं, जो भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा; और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में छूट जाएगा। 1 फिर मैं तुम से कहता हूं, यदि आप में से दो पृथ्वी पर किसी भी चीज़ के बारे में सहमत हैं, तो यह मेरे पिता द्वारा मेरे लिए किया जाएगा जो स्वर्ग में है। 20 क्योंकि जहां मेरे नाम पर दो या तीन इकट्ठे हुए हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। 21 और केफा उसके पास आया और कहा, हे प्रभु, मेरे भाई मेरे विरुद्ध कितनी बार पाप करेंगे, और मैं उसे क्षमा करूंगा? सात तक? 22 यहेशूआ ने उस से कहा, मैं तुम से नहीं कहता, यहां तक कि सात तक; लेकिन सत्तर गुना सात तक। 23 इस कारण स्वर्ग का साम्राज्य राजा के समान होता है जो अपने सेवकों का विवरण लेना चाहता था; 24 और जब वह उन्हें लेना शुरू कर दिया, तो उसे वहां लाया गया जिसने उन्हें दस हजार प्रतिभा दे दी; 25 परन्तु जब उसके पास भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि वह और उसकी पत्नी और बच्चे और जो कुछ वह बेचा गया था, और वह कर्ज चुकाया जाए। 26 और नौकर गिर गया, और अपने आप को झुकाकर कहा, हे प्रभु, मेरे साथ धीरज रखो, और मैं तुझे सब कुछ दूंगा। 27 और उस दास का स्वामी करुणा से चले गए, उसे जाने दो, और उसे कर्ज माफ़ कर दिया। 28 और नौकर निकल गया, और अपने कर्मचारियों में से एक पाया, जिसने उन्हें सौ डेनारी दे दिया; और उस ने उसे पकड़ लिया, और उसे मार डाला, कि तू मुझे क्या दे रहा है। 29 और उसका साथी उसके चरणों में गिर गया, और उससे विनती की, कि मेरे साथ धीरज रखो, और मैं तुझे भुगतान करूंगा। 30 लेकिन वह नहीं करेगा; इससे पहले कि वह कर्ज चुकाए, जब तक उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 31 और जब उसके साथी नौकरों ने देखा कि क्या हुआ, तो वे बहुत दुखी हुए, और गए और यह सब अपने स्वामी को बताया। 32 और उसके स्वामी ने उसे उसके सामने बुलाकर कहा, दुष्ट नौकर; मैंने तुम्हें वह ऋण क्षमा कर दिया है, क्योंकि आपने मुझसे विनती की है; 33 क्या तुम भी अपने पड़ोसी पर करुणा नहीं करोगे, जैसा कि मैंने तुम पर करुणा की थी? 34 और उसका स्वामी क्रोधित था, और उसे निष्पादक के पास पहुंचा दिया, जब तक कि वह उसे बकाया राशि का भुगतान नहीं कर लेता। 35 यदि तुम मेरे मन को स्वर्ग में माफ करोगे, तो स्वर्ग में मेरे पिता तुम्हारे साथ करेंगे।
उद्धरण के साथ जवाब दें
जलते हुए झाड़ी के प्रकरण में, मोशी से कहकर, “तुम भगवान हो,” येह सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधित्व किया ताकि भविष्यवक्ता, लोगों को मिस्र देश से बाहर ले जाने के अलावा, तोराह को कानून बनाये।
उपर्युक्त पढ़ने में, हम यहेशू की अपनी मंडली को सत्ता देने की शक्ति पाते हैं ताकि वह पृथ्वी पर तीर्थयात्रा के दौरान अपने राज्य में निर्णय ले सके। (क्या आप विश्वास कर सकते हैं?)


סמכות לשופט
סעיף 27
יולי 2008
הערות הבישוף Simplício
נושא: YEHOSHU ‘המשולב כדי להרכיב את האיחוד שלהם לשופט
מקור: יהושע של קלף המשיח
Leit. מתי 18: 15-35.
ואם חטא אחיך, לך נזיפה בינו לבינך; אם תשמע, תזכה באחיך; 16 אבל אם הוא לא שומע אותך, קח אחד או שניים איתך, כך כי דרך הפה של שניים או שלושה עדים כל מילה ניתן לאשר. 17 אם אתה מסרב לשמוע אותם, תן לקהילה לומר זאת; ואם הוא גם מסרב להקשיב לקהילה, רואים בו גוי ופובליציסט. 18 אמת אני אומר לך, כל מה שתחברו על כדור הארץ יהיה מחויב בשמים; ואת כל אשר אתה משוחרר על כדור הארץ יהיה משוחרר בשמים. 19 שוב אני אומר לך, אם שני מכם על הארץ מסכימים על כל דבר לבקש את זה, זה ייעשה בשבילי על ידי אבא שלי שבשמים. 20 כי שם שניים או שלושה נאספים יחד בשמי, אני נמצא בתוכם. 21 ויאמר אליו כיפה ויאמר אדני כמה פעמים יחטא אחי אחי ויסלח לו. עד שבע? ויען יהושע לאמר אליכם לא עד שבע. אבל עד שבעים שבע שבע. 23 לכן, ממלכת השמים דומה למלך שביקש לקחת בחשבון את משרתיו; 24 וכאשר הוא התחיל לקחת אותם, הביאו לו אחד אשר חייב להם עשרת אלפים כישרונות; 25 אבל כאשר לא היה לו מה לשלם, ציווי שלו הורה שהוא ואשתו וילדיו וכל מה שהוא נמכר, וכי החוב ישולם. 26 וירד המשרת וירכן לו לאמר אלי יהי סבלני ואני אשלם לך. 27 ויאמר אדון המשרת, זז בחמלה, יניחו לו ויסלח לו את החוב. וירד המשרת ומצא אחד מעבדיו אשר חבו להם מאה דנרי. והוא אחז בו, והכה אותו, ואמר, לשלם מה אתה מעריץ אותי. 29 וירד חברו לרגליו, ויאמר לו, אומר, הייה סבלני איתי, ואני אשלם לך. 30 אבל הוא לא; לפני שהוא היה כלוא בכלא עד שהוא שילם את החוב. 31 ויראו עבדיו את מה שקרה, הם התאבלו מאוד, והלכו וסיפרו את כל זה לאדונם. 32 ויאמר לו אדמו, לפניו, לפניו, עבד רעה; סלחתי לך על כל החוב הזה, כי התחננת לפני; 33 האם אין לך גם חמלה על השכן שלך, בדיוק כפי שהיה לי חמלה עליך? 34 ויאמר אדמו וימסרו אל התליינים עד אשר ישלם את כל אשר לו. 35 אז אבא שלי בשמים יעשה לך, אם אתם סולחים כל לב לבו בלב.
הגב עם ציטוט
בפרק של הסנה הבוערת, אומר למשה, “אתה אלוהים”, יהוה אלוהים אדירים, הכוח האלוהי הנאצלת כך הנביא, מלבד הוצאת העם מארץ מצרים, היה לחוקק את התורה.
בקריאה זו אנו מוצאים את יהושע מאציל כוח לקהילתו, כדי שיוכל להפעיל את שיקול דעתו בממלכתו במהלך עלייתו לארץ. (אתה מאמין?)