DIA 28 DE FEVEREIRO CRIAÇÃO DA VULGATA


NOME CHE OO: Yesus – IESVS – IESOOS o GESÙ: È LA BESTIA E ‘
DENUNCIATO; CONTESTATO L’UNIVERSO E ‘ORA prova contraria.
VALE RICORDA, che l’America è Vulgata HOAX; GIÀ DETTO IL CREATORE
Eusebio HYERÔNIMO QUANDO HO SCRITTO A Damaso, o la Bibbia Vulgata codice vaticano è stato lanciato in 28 FEBBRAIO 384.

Considerando che, l’angelo ha visitato Gabryiel principessa Myriam; messia dalla quale nacque l’anno 36 del regno di
Erode, rendendo marzo di quest’anno di una nuova era, mentre il
Francese Pierre de Ci Ramée, inventò la consonante “suono J” secolo
XVI, questa nuova epoca, come ad esempio la Bibbia cristiana dice l’angelo Gabryiel
Myriam ha dato il nome a Gesù? Ancora dire che la Bibbia, ma
SACRA; IMAGINE! (Vanno bene si trovano tra le fiamme dell’inferno!)

CRISTIANI continuando a contestare la dimostrare il contrario, che il Papa è INCLUSO PER DECISO DI LA SFIDA.


NAME THAT OO: Yesus – IESVS – IESOOS or JESUS: IS THE BEAST IS
DENOUNCED; CHALLENGED THE UNIVERSE IS NOW A PROVEN OTHERWISE.
VALE REMEMBER, THAT AMERICA IS A HOAX VULGATE; ALREADY SAID YOUR CREATOR
Eusebio HYERÔNIMO WHEN I WROTE A Damaso; VULGATE OR THE BIBLE CODEX VATICAN WAS LAUNCHED IN 28TH FEBRUARY 384.

Whereas, the angel visited Gabryiel Princess Myriam; messiah of whom was born in the year 36 of the reign of
Herod, making this year’s March of a NEW ERA, whereas the
Frenchman Pierre de There Ramée; invented the consonant “J sound” century
XVI, this new age, such as the CHRISTIAN BIBLE says the angel Gabryiel
Myriam gave the name to JESUS​​? STILL SAY THAT THE BIBLE AS; It
SACRED; IMAGINE! (Go well lie in the fires of hell!)

CHRISTIANS STILL CHALLENGED The PROVE OTHERWISE, THAT THE POPE IS INCLUDED FOR ELECTED TO THE CHALLENGE.


NOM QUE OO: Yesus – IESVS – IESOOS ou JÉSUS: IS THE BEAST IS
DÉNONCÉE; CONTESTE L’UNIVERS EST MAINTENANT A preuve du contraire.
Il convient de rappeler, Vulgate que l’Amérique est un canular; déjà dit VOTRE CRÉATEUR
Eusebio HYERÔNIMO quand j’ai écrit une Damaso; Vulgate OU LA BIBLE DU CODEX VATICAN a été lancé en 28 FEVRIER 384.

Considérant que, l’ange a visité Gabryiel princesse Myriam, où le Messie est né en l’an 36 du règne de
Hérode, rendant Mars de cette année d’une nouvelle ère, alors que le
Français Pierre de Il Ramée; inventé la consonne «son J” siècle
XVI, cette nouvelle ère, comme la Bible chrétienne dit l’ange Gabryiel
Myriam a donné le nom de JESUS? TOUJOURS DIRE QUE LA BIBLE EN; Il
SACRÉ; IMAGINE! (Aller bien résider dans les feux de l’enfer!)

Chrétiens encore contesté la preuve du contraire, que le pape EST INCLUS POUR POURVOIR AU DÉFI.

TWEED MATTATYAHUH


TWEEDE MATTATYAHUH

1 Die boek van die geslagsregister van Yehoshu die Messias, die seun van Dawid, die seun van Abhamom. 2 Die Abhamom gebore Ytsaac; Ya’acob die Ytsaac gebore, gebore Ya’acob Yehudah en sy broers, 3 Juda in die keramische-Tamar, Perets en Zara, Perets gebore na Hesron, Hesron die Aran gebore; 4 Aran gebore Amm ¡nadab van Amm ¡nadab die Narsom gebore, gebore te Narsom Salmon, 5 Salmon was born van Ragab, Boas, Boas Rut, Verhuis die Verhuis gebore Ishai, 6 geword het en Ishai Dawid gebore is. Dawid gebore Sh’lomom van die vrou van Uría, 7 tot Sh’lomom gebore Rehavam; Rehavam die Abía gebore, die Abía gebore Asaf, ASSA Yehoshafat 8 gebore, gebore Yehoshafat Iehoram; Iehoram die Aha-gebore ziáhu, 9 die Ahaziáhu gebore Ioatan; Ioatan gebore Agas, Agas die Hiskiahu gebore; 10 aan Hiskiahu gebore Menashe, Menashe is gebore na Amon, Amon gebore Ioshiahu; 11 tot-Ioshiahu Iehoniá gebore, en sy broers, by die tyd van die deportasie Babilônia.12 Na die Babiloniese ballingskap gebore is, Sheatiel; Iehoniá Sheatiel gebore Zerubavel; 13 te Zerubavel gebore Abihud; Asor was die vader van Éljakim Éljakim van Asor, 14 Asor Tsadoke, die Tsadoke die vader van Agim, Agim die vader van Elíud, 15 Elíud gebore Eleásar, Eleásar gebore Matan, is die Matan gebore Ya’acob; 16 en Ya’acob gebore Josef, die man van Myriam, wat geboorte gegee het Yehoshu se Messias. 17 So was dan al die geslagte van Dawid tot abhamom, is veertien geslagte, en van die Babiloniese ballingskap na die Messias, veertien geslagte. 18 Nou is die geboorte van Yehoshu “die

TWEEDE MATTATYAHUH

Messias was dus: Myriam, sy moeder was verloof aan Josef, voordat hulle saamgekom het, het sy
is gevind met kind van Y’HWH HAKADOSHE (Menslike Gees, die Heilige Gees). 19 En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en nie wou plat, wat bedoel is om van haar te skei geheim. 20 En hy het gedink, kyk, verskyn ‘n engel aan haar droom van die Here, sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees nie Myrian as jou vrou te neem nie, want wat in haar is van Y’HWH verwek; (die Heilige Gees; Die Heilige) (Heb.) 21 VE HI WELL ÍOLÉDET VECARÁTA ET Shmo Yeho-shu, KI HU YOSHÍA ET en liefde, (sy sal ‘n seun baar, en jy moet oproep wat YEHOSHU ‘, want hy sal red sy volk van hulle sondes). 22 Nou dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: 23 Kyk, ‘n jong vrou sal swanger word en ‘n seun baar, wat sal sê IMMANU’EL, wat vertaal word: God met ons . 24 En Josef uit die slaap wakker het gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en het sy vrou: 25 En het haar nie beken totdat sy geboorte gegee het aan ‘n seun, en sy naam YEHOSHU “genoem.
2 Na so gebore Yehoshu ‘in Betlehem van Y’hudéia in die tyd van koning Herodes, kyk, van die oostekant het die konings Yehoshaléym wat vra VAM: 2 Waar is Hy wat gebore is Koning van Yeshurum (Yisrael) ? Vir die Ooste het sy ster gesien en ons het gekom om hom te aanbid. 3 Koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en met dit alle Yehoshaléym; 4 en het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk, het hulle gevra waar die Messias gebore sou word. 5 Hulle het hom geantwoord: In

TWEEDE MATTATYAHUH

Betlehem van Yehudeia: want so dit is geskryf deur die profeet: 6 En jy, Bet-Betlehem van Efrat, land van Juda, is te klein te word getel onder die geslagte van Juda, uit jou sal kom, maar, vir my, iemand wat aan die bestuurder van Yisrael, wie se oorsprong weer aanmekaar, die afgelope distante.7 Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep, verneem toe van hulle ywerig oor die tyd van die ster verskyn het, 8 en hy het hulle na Betlehem Efrat, het hulle: Gaan en vra ywerig vir die jong kind, en as jy hom kry, participai vir my, sodat ek ook kan gaan en Hom hulde bewys. 9 En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek; en kyk, die ster wat hulle in die Ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan ​​oor die plek waar die Kindjie was. 10 Toe hulle die ster sien, het hulle Hom met baie groot blydskap verheug. 11 En toe Hy in die huis gegaan het, het hulle die kind sien met sy moeder Myrian en neergeval en Hom aanbid; en die opening van hul te-souros, het hulle Hom geskenke van goud, wierook en mirre. 12 Nou, deur goddelike openbaring, in ‘n droom gewaarsku om nie terug te keer na Herodes, regressie hul land te genees deur ‘n ander manier. 13 En toe hulle teruggegaan het, kyk, ‘n engel van die Here verskyn in ‘n droom aan Yosef, gesê, Staan op, neem die jong kind en sy moeder en vlug na Egipte, en wees jy daar totdat ek bring jou woord: vir Herodes se die Kindjie soek om Hom dood te maak. 14 Hy het opgestaan ​​en hy het die nag die seun en sy ma, en het vir Egipte, 15 en hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: (.. ) van Egipte, het hom “My Seun.” 16 Toe Herodes sien dat out-ilu

TWEEDE MATTATYAHUH

dido die wyse manne, is baie kwaad en beveel dat die doodmaak van al die seuns wat twee jaar oud was en daaronder wat in Betlehem was, en al sy omgewing, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. 17 Toe is vervul wat gesê is deur die profeet Yermyahuh: 18 is in Rama gehoor was ‘n geskreeu van die klaaglied bitter geween Ragel ween oor haar kinders. Sy het geweier troos vir die verlies van hul kinders te verlaat, omdat hulle nie meer bestaan ​​nie. 19 Maar dood van Herodes het daar ‘n engel van die Here verskyn Josef droom te Y’HWH in Egipte, 20 en gesê: Staan op, neem die Kindjie en sy moeder, en gaan na die land van Israel: want hulle is dood wat gesoek die seun se dood. 21 Toe het opgestaan, die Kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel. 22 Gehoor egter dat Archel s geregeer in Yehudeia in die plek van sy vader Herodes, hy was bevrees om daarheen te gaan, word gewaarsku in ‘n droom deur goddelike openbaring, hy onttrek in die dele van Galil, 23 En hy het en gaan woon in ‘n stad genoem Hanozri (Nasaret) ; vervul sou word wat deur die profete gespreek is, sal Hy ‘n Nasarener (hb.haznoraio) genoem word.
3 In daardie dae het Y’ochanan die Doper opgetree en in die woestyn van yehudeia, 2 gesegde: Bekeer julle, want die koninkryk is op die céus.3 Want dit is die Yeshaiahuh aangekondig is deur die profeet, en gesê: In die woestyn ‘n stem uitroep: Berei ‘n manier vir Y’HWH, dut in die wildernis ‘n grootpad vir onse God, maak sy paaie reguit. 4 Nou Y’ochanan gedra het ‘n kleed gedra van kameelhare en ‘n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane
TWEEDE MATTATYAHUH

en heuning silvestres.5 Daarop het uitgegaan na hom toe uit die Yehoshaléym, alle yehudeia, en die hele omstan-viziança River Iahen, 6 en is deur hom gedoop in die rivier Iahen belydenis van hulle pecados.7 Maar toe hy baie van Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Race Vibo-ras, wat het julle gewaarsku om te vlug vir die toorn wat aan kom is? 8 daarom produseer vrugte wat van bekering, 9 en wil nie by julleself te sê: Ons het abhamom deur vader: Ek sê vir julle dat uit hierdie klippe God kan verwek kinders tot die ewige Abhamom.10 En nou die byl lê ook die wortel van die bome: Daarom is elke boom wat nie goeie vrugte bring, word uitgekap en in die vuur gegooi. 11 Ek het eintlik heilig julle (doop) in die water by die basis van bekering, maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wat nie werd is om haar skoene te bring: Hy sal julle doop in die Gees, die Heilige; en aan die brand gesteek. 12 Sy skop is in sy hand, en duidelik sy dorsvloer, versamel sy koring in die skuur, maar Hy sal die kaf verbrand met vuur Inex-tinguível. 13 Toe het Yehoshu ‘Y’ochanan met die Galil, met die Iahen om deur hom gedoop te word. 14 Maar Y’ochanan verhinder hom gespreek en gesê: Ek het nodig om deur U gedoop word, en kom U na my toe? Yehoshu 15, egter, het hom geantwoord: Laat dit nou, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy ingestem. 16 Hy was gedoop Yehoshu ‘gekom het uit die water en kyk, die hemel is geopen vir Hom, en Hy sien die Gees soos ‘n duif neerdaal en verligting oor hom: 17 En daar kom ‘n stem uit die hemel, sê, Dit is my geliefde Seun , waarin Ek ‘n welbehae.

TWEEDE MATTATYAHUH

4 Toe Yeshu is uitgevoer in die Gees in die woestyn om deur die duiwel versoek te word. 2 En met jou-juado veertig dae en veertig nagte, hy was honger. Arriveer 3, dan is die versoeker het vir hom gesê: As U die Seun van die ewige God is, sê dat hierdie klippe pães.4 Maar Yehoshu “antwoord: Daar is geskrywe: … Nie van brood alleen nie die mens lewe nie, maar van elke woord wat die opbrengs uit die mond van Y’HWH die ewige God, sal die mens leef. 5 En die duiwel het hom na die heilige stad en het hom staan ​​op die dak van die tempel, 6 en sê vir hom, As jy wees die Seun van God pak, werp Uself af want daar is geskrywe: versoek sy engele neem sorg van jou en beskerm jou al die pad. Jy sal in jou hande neem, sodat jy dit nie doen nie reis oor jou voet teen ‘n klip stamp nie. 7 Yehoshu antwoord hom: Daar is geskrywe: Jy mag nie versoek die Y’HWH: die HERE jou God. 8 Weer neem die duiwel het hom tot ‘n baie hoë berg en wys hulle al die koninkryke van die wêreld te doen, en hulle heerlikheid, 9 en vir hom gesê: al hierdie ek aan U gee, as, gooi, adorares.10 Toe hy my beveel Yehoshu “: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Y’HWH jou God, moet julle vrees, Hom dien Ras en by sy Naam sweer. 11 Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien. 12 Nou, nadat hulle gehoor het Yehoshu ‘Y’ochanan uit dat tussen-GUE, het Hy na Galiléa teruggegaan. 13 en verlaat In-Zare, in K’farNachum, maritieme stad gewoon het, in die grense van Zevulun en Niftalí; 14 sodat vervul sou word wat gespreek is deur die profeet Yeshaya-huh: 15 pla nie die 1ste keer toe die land is verwoes toe Assirië verontagsaam Niftalí en Zevulun, maar nou Assirië, ‘n slag behandel

TWEEDE MATTATYAHUH

meer pynlik, op die pad na die see toe, oorkant die Iahen, in die streek van nações.16 … Die mense wat hierdie va omhul in die duisternis het ‘n groot lig gesien, oor dié wat in die land van die skaduwee van die dood ‘n lig verlig helder. 17 Sedertdien begin Yehoshu om te preek en te sê: arre-pendei jou, want nou is die koninkryk van die hemel. 18 en Yehoshu ‘, loop langs die see van Galil, sien Hy twee broers – Shimom genoem Kefah en Andr, as, sy broer, besig om ‘n net in die see uit te gooi: want hulle was vissers. 19 En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal maak dat julle vissers van mense maak. 20 En hulle het dadelik die nette laat staan ​​en Hom gevolg. 21 En toe Hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers – Jakob, die seun van Zavdai, Y’ochanan en sy broer, in die skuit saam met sy pa Zavdai, heel nette, en het hulle geroep. 22 Hulle het dadelik die skuit en hulle vader verlaat en Hom gevolg. 23 en hulle het Yeho-shu hele Galiléa rondgegaan en in hulle sinagoges geleer, die goeie nuus van die koninkryk verkondig en elke siekte en siekte te genees onder die volk. 24 En die gerug aangaande Hom is versprei oor die hele Sírië; en hulle het aan hom alles wat gely het wat met allerhande siektes en pyne, besit maansiekes en verlamdes; en Hy het hulle gesond gemaak. 25 Van daar het gevolg groot menigtes het Hom van Galiléa en Dekápolis van Yehoshaléym, die Yehudeia, en buite die Iahen.
5 Yehoshu, want die skare sien, het hy op die berg geklim; en nadat Hy gaan sit het, het aan sy dissipels, 2 en hy het begin na ensinálos, dizen-do: 3 Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle is die koninkryk van céus.4 goed Adventures
TWEEDE MATTATYAHUH

van diegene wat treur, want hulle sal vertroos word. 5 Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe. 6 Geseënd is dié wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. 7 Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 8 Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal die Here sien Y’HWH. 9 Salig is die vredemakers, want hulle sal genoem word kinders van God die ewige. 10 Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid! Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 11 Salig is julle wanneer die mense julle beledig en julle vervolg en valslik, valslik allerhande kwaad teen julle ter wille van My. 12 Verheug jou, en bly wees, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees. 13 Julle is die sout van die aarde, maar as die sout smaakloos geword het, hoe kan dit wees om dit te herstel smaak? Vir niks, maar gegooi word, en onder die voet van die mense vertrap te word nie. 14 Julle is die lig van die wêreld. Jy kan nie ‘n stad op ‘n heuwel, 15 verberg Nóg lig mans ‘n ketting en sit dit onder die maatemmer nie, maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig aan almal wat in die huis is. 16 So laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is nie verheerlik nie. 17 Moenie dink dat Ek gekom het om die Torah te vernietig of die Tanach (die profete): Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om dit te verbeter. 18 Want, voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, nooit verbygaan van die wet een yod, totdat alles gebeur het nie. 19 Elkeen dus moet die voorwerp self stukkend breek een van die minste van hierdie gebooie, maak nie saak hoe klein, en so

TWEEDE MATTATYAHUH

leer mans, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. 20 Want Ek sê vir julle, Dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit sal ingaan in die koninkryk van die hemel. 21 Julle het gehoor dat daar gesê is, Jy mag nie doodslaan nie, en elkeen wat doodslaan, moet in die gereg. 22 Maar Ek sê vir julle, dat elkeen is met sy broer kwaad sal wees in die gereg: en elkeen sal sê aan sy broer, Raka sal wees skuldig voor die Sanhedrin: en elkeen sal sê, Jou dwaas, sal wees in die helse vuur. 23 Daarom, As jy dan jou gawe na die altaar, en daar byval dat jou broeder iets teen jou het, 24 laat daar voor die altaar van jou aanbod, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan stuur jou aanbod. 25 Stem jy saam met jou teenstander vinnig, terwyl jy in die pad saam met hom nie, sodat die teëparty jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. 26 Voorwaar Ek sê vir julle op geen manier gaan uit van daar uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. 27 Julle het gehoor dat daar gesê is nie adulte skaars. 28 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou na hom te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg. 29 En as jou regteroog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is beter dat jy verloor een van jou lede as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. 30 En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af, want dit is beter dat jy een van jou lede verloor as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. 31 dit is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, laat hom vir haar ‘n skeibrief gee. 32 Maar Ek sê vir julle, sodat elkeen

TWEEDE MATTATYAHUH

wat van sy vrou skei, behalwe vir huweliksontrou maak haar ‘n egbreekster, en elkeen wat trou met haar owerspel geskei. 33 Ook, jy hoor wat gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar aan die HERE jou ede verrig. 34 Maar Ek sê vir julle Sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel, vir dit is die troon van die Ewige God, 35 of deur die aarde, vir dit is die voetbank van sy voete: nie deur Yehoshaléym, dit is die stad van die groot Koning: 36 Nie by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy kan nie een haar wit of swart kan maak nie. 37 Maar laat jou kommunikasie: Ja, ja, nee, nee, want wat daar gebeur het, kom van die bose. 38 Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand. 39 Maar Ek sê vir julle dat julle n slegte mens nie moet weerstaan ​​nie; maar iemand jou op jou regterwang slaan, draai om hom ook die ander een; 40 en wat jy wil om jou te dagvaar en neem weg jou onderkleed, laat hom Ook die voorblad, 41 en elkeen sal jou een myl afdwing, loop met hom twee mil.42 Gee aan hom wat jy vra, en draai nie hulle rug wanneer hulle wil om te leen. 43 Julle het gehoor dat daar gesê is Ama-Ras jou naaste, en jou vyand te haat. 44 Maar Ek sê vir julle: moet jul vyande liefhê en bid vir dié wat vir julle vervolg, 45 sodat jy terug na die kinders van jou Vader wat in die hemele is; want Hy laat immers sy son opkom oor die slegtes en die goeies, en Hy laat reën op regverdiges en die onregverdiges. 46 Want as julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, sal belonings wat? Die tollenaars nie dieselfde doen? 47 En as julle groet net jul broeders, wat doen julle meer as ander? Dit maak selfs die heidene ook die woord van God? 48 Wees julle dan volmaak, soos

TWEEDE MATTATYAHUH

Vervolmaak julle Vader het gesê celestial.49 meer Yehoshu “: Tensy jy abstiverdes van onrein dinge, nie sal jy die koninkryk van God die ewige bereik, en indien dit nie werklik heilig die Sabbat, nie sien nie konings die Vader 50 Ek was in die middel van die wêreld en aan hulle verskyn in die vlees, en ek het hulle almal dronk en almal wat dors het. Veroorsaak groot pyn aan my hart die toestand van die seuns van die manne wat die gees blind en sien nie hul eie ellende. 51 Waar twee of drie is, is met die ewige God, en waar ‘n mens alleen is, ek is saam met hom. 52 verhoog die klip en daar sal jy my vind, split die hout en ek is daar.
6 Pas op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense, van hulle gesien te word nie; anders het julle geen loon by julle Vader wat in céus.2 Daarom wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie ‘n trompet voor jou, soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, word vereer deur homens.Em Voorwaar Ek sê dat hulle hul loon ontvang. 3 Maar as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, 4 sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in sekretaris sien jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, wees nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle is lief vir om te staan ​​en bid in die sinagoges en op die straathoeke om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê hulle het hul loon ontvang. 6 Maar wanneer jy bid, moet jy in jou kamer en sluit die deur, bid tot jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. 7 En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want
TWEEDE MATTATYAHUH

dink deur hul baie woorde verhoor sal word. 8 Wees nie julle dan wil hulle, want jul Vader
weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra. 9 Bid dan soos volg: Ons Vader wat in die hemel, geheilig word jou naam, 10 laat u koninkryk kom, u is gemaak von helfte, op aarde soos in die hemel; 11 die dag ons daaglikse brood in gee vandag, 12 en vergeef ons in-sas skulde, soos ons ook kwytskelding-ed ons skuldenaars; 13 en laat ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. 14 Deur watter as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader ook vergewe jou: 15 Maar as jy nie mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge vergewe. 16 En wanneer julle vas, wees dus nie bedroef show soos die geveinsdes, want hulle het hul gesigte, dat die mense sien dat hulle vas ontsier. Voorwaar Ek sê dat hulle hul loon weg te dink ontvang het. 17 Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, 18 nie mans om aan te toon dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou beloon . 19 Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. 20 maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel korrupteer, en waar diewe nie inbreek nie deur nie steel en. 21 Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. 22 Die lamp van die liggaam is die oog, sodat as jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam lig wees; 23, egter jou oog verkeerd is, jou

TWEEDE MATTATYAHUH

liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie! 24 Niemand kan twee here dien nie: want òf hy sal die een haat en die ander liefhê, of de-dikarboksielsuur tot een en die ander verag. Julle kan nie dien nie God én Mammon Ewige. 25 Daarom sê Ek vir julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, of oor jul liggaam, wat julle sal dra. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? 26 Kyk na die voëls van die hemel, want hulle saai nie, hulle maai hulle, of bymekaar in skure nie, en tog voed julle Vader hulle lestial-ce. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? 27 En wat van julle kan deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? 28 En wat jy sal dra, omdat jy angstig? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; arbei nie en hulle spin nie, 29 maar Ek sê vir julle dat selfs Sh’lomom in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. 30 Want as die ewige God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, hoeveel te meer sal julle manne van kleingelowiges? 31 Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet? , Of wat sal ons drink? Of: wat sal ons aantrek nie? 32 want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 34 wees nie angstig, vir die volgende dag vir die volgende dag sorg van homself. Dag het genoeg aan sy eie kwaad.

TWEEDE MATTATYAHUH

7 Moenie oordeel nie, sodat julle nie julgados.2 Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle medis vir julle gemeet word. 3 En omdat julle sien om die splinter in jou broer se oog en nie die balk wat in jou eie oog? 4 Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit, wanneer jy ‘n balk in jou eie? 5 Jou skynheilige! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy duidelik sien om die splinter uit jou broer se oog te verwyder. 6 Moenie gee honde wat heilig is nie, en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat dit nie gebeur nie calquem voete en draai, julle verskeur nie. 7 Vra, en dit is vir julle, soek en vind, klop en maak vir julle. 8 Want elkeen wat ontvang vra, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, oopmaak sal jy. 9 Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, hom ‘n klip sal gee? 10 Of as hy ‘n vis vra, gee hom ‘n slang? 11 As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan hulle wat Hom bid? 12 Daarom, julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle om hulle, want dit is die wet en die profete. 13 Gee julle in deur die nou poort: want breed is die poort en wye die pad wat lei na die verderf, en baie daar wees wat daardeur ingaan: 14 Omdat seestraat is die poort en vernou die pad wat na die lewe lei, en daar is min gevind word, dat die tram. 15 Pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en, maar van binne roofsugtige wolwe is. 16 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken, optel, miskien druiwe van geestelik-
TWEEDE MATTATYAHUH

neers, of vye van distels nie! 17 So dra elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. 18 ‘n Goeie boom kan nie baar slegte vrugte nie, en ‘n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. 19 Elke boom dat voorskyn nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. 20 dan aan hul vrugte sal julle hulle ken. 21 Nie elkeen wat vir My sê: Here! Ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is nie. 22 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer? En in u Naam duiwels uitgedrywe? En in u Naam baie wonders gedoen nie? 23 Toe het hulle
sê duidelik: Ek het julle nooit geken nie weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk. 24 Elkeen dan wat na hierdie woorde van my, en plaas dit in die praktyk is soos ‘n man wat sy huis op die rots gebou het. 25 En die reën het die vloede, so-Praram winde, en teen daardie huis aangestorm, dit het nie geval nie, want dit is op die fun-rock. 26 En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man, het hy sy huis op die sand gebou het. 27 En die reën het, het die vloede, die ven-tos gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. 28 In sluiting Yehoshu hierdie toespraak, die skare verwonderd oor sy leer-VAM, 29 want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie.
8 Wanneer Yehoshu ‘van die berg afklim, het groot menigtes seguiram.2 En kyk, daar kom ‘n melaatse
TWEEDE MATTATYAHUH

en val voor Hom neer en sê: Here, as jy wil kan U my reinig. 3 Yehoshu dus die uitbreiding van sy hand, en hom aangeraak, sal ek sê: wees limpo.No dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. 4 Yehoshu toe vir hom gesê: Kyk, vertel nie dit aan niemand nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer die gawe wat Mosheh het, tot ‘n getuienis vir hulle vorentoe. 5 Yehoshu ‘ingeskryf K’far-Nachum, het aan hom ‘n hoofman oor honderd smeek Hom gekom en gesê: 6 Here, my kneg lê tuis verlam, hopeloos atormentado.7 Yehoshu het hom geantwoord: “Ek sal gaan, en hom gesond maak. Die agtste eeu-rião, egter, het gesê vir hom gesê: Here, ek is nie waardig is om aan te onder my dak inkom nie, maar somen jy sê die woord, en my kneg sal gesond word. 9 Want ek ook is ‘n man onder gesag, het soldate onder my: en ek sê aan hierdie man, gaan op, en hy gaan nie: en vir mekaar: Kom, en hy kom: en vir my dienskneg, Doen dit, en hy doen dit. 10 Yehoshu dit hoor, het Hy Hom verwonder en aan hulle gesê wat gevolg het: Voorwaar Ek sê vir julle, dat iemand met so ‘n groot geloof in Israel gevind. 11 En Ek sê vir julle dat baie sal kom van ooste en aan tafel met Abhamom, Ytsa’ac en Ya’acob, die koninkryk van die hemele; 12 maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande. 13 Toe sê Yehoshu die hoofman oor honderd: Gaan heen, en Ek sal gedoen moet word net soos jy geglo het. En daardie selfde uur sy kneg het gesond geword. 14 Nou, met Yehoshu ‘Shimom in die huis, het hy gesien sy vrou se ma in die bed met ‘n koors. 15 En Hy het haar hand aangeraak, en die koors haar verlaat, en sy het opgestaan ​​en Hom gedien. 16 Fallen middag, het hom baie en-

TWEEDE MATTATYAHUH

die demoninhados, en hy het met sy woord uit verdrywe het die geeste, en almal genees wat ongesteld was, 17 sodat vervul sou word wat gespreek is deur die profeet Yeshayahuh: self het ons verpleegster-en regelgeving, en gedra ons doenças.18 Besigtig Yehoshu ‘n skare rondom hom, het Hy bevel gegee om te vertrek na die ander kant van die see. 19 En, nader ‘n skrifgeleerde sê vir Hom: Meester, ek sal u volg waar jy ookal gaan. 20 Yehoshu antwoord hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie. 21 En ‘n ander een van sy dissipels het vir hom gesê: Here, laat my toe om eers te gaan en my vader te begrawe. Yehoshu 22, egter, het hom geantwoord: Laat die dooies hul eie dooies begrawe. 23 En toe Hy in die skuit klim, het sy dissipels. 24 En kyk, daar het ‘n groot storm op die see as die skuit toe was onder die golwe; maar Hy was aan die slaap. 25 Die dissipels het na Hom gekom en Hom wakker gemaak en gesê, red Ons Here, ons vergaan. 26 Hy antwoord hulle: Omdat vrees, manne van kleingelowiges? Toe staan ​​Hy op en bestraf die winde en die see, en daar was ‘n groot stilte gekom. 27 En die manne het hulle verwonder en gesê: Wat vir ‘n mens is Hy, dat selfs die winde en die see hom Desem gehoorsaam? 28 En toe hy by die ander kant, die land van die Gadaréners, het gegaan en hom ontmoet het twee duiwelbesetenes, wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand kon dié manier slaag. 29 En meteens skreeu hulle en sê: Wat het ons met U te doen, ewige Seun van God? Kom hierheen ons uit die tyd te pynig? 30 Nou is aan sommige

TWEEDE MATTATYAHUH

afstand van hulle, ‘n groot trop varke geloop weiding. 31 En die duiwels het Hom gesmeek en gesê: As U ons uitdryf, stuur ons in die trop varke te vaar. 32 Hy het vir hulle gesê Yehoshu “: Gaan. En hulle het uitgegaan en in die varke gevaar, en kyk, die hele trop het deur des-penhadeiro aan die see, en kom in die water om. 33 Die wagters het gevlug en in die stad gekom, berig al hierdie dinge gebeur het aan die duiwels besete was. 34 En kyk, die hele stad het uitgekom Yehoshu te voldoen, en Hom sien, smeek hulle dat Hy uit hulle gebied.
9 En toe Yehoshu ‘n boot, het na die ander kant, en het in sy eie cidade.2 En kyk, het hulle na Hom gebring, ‘n verlamde man wat op ‘n bed. Yehoshu, want sy geloof sien, sê Hy vir die verlamde man: Neem hart, seun, jou sondes is jou vergewe. 3 En sommige van die skrifgeleerdes het by hulleself gesê: Hierdie man praat godslasterlik. 4 maar Yehoshu ‘weet sy gedagtes sê Hy: Waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? 5 Want wat is makliker? Sê: Jou sondes is vergewe of om te sê: Staan op en loop? 6 Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens het om op aarde sondes te vergewe (hy sê vir die verlamde) Staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. 7 En dit het opgestaan ​​en na sy huis gegaan. 8 En die multi-tendons dit sien, was hulle verwonderd en die Here verheerlik wat so ‘n mag aan die mense gegee het. Van 9 Yehoshu ‘gaan, sien Hy ‘n man sit by Mattatyah geroep en vir hom gesê: As-gui me. En hy het opgestaan ​​en Hom gevolg. 10 Nou

TWEEDE MATTATYAHUH

Terwyl hy in die huis aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars het gekom en met Yehoshu en sy dissipels gaan sit. 11 En toe die Fariseërs dit sien, het hulle vir sy dissipels eet Hoekom julle Meester saam met tollenaars en sondaars? Yehoshu 12, egter, dit hoor, antwoord, nie die gesonde wat ‘n dokter nodig nie, maar die siekes. 13 Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande. Want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar pe-sers. 14 Toe kom die dissipels van Y’ochanan vra: Waarom vas ons en die Fariseërs, maar u dissipels vas nie 15 Yehoshu het hom geantwoord: “kan dalk hartseer uitgenooi na die huwelik, en as die bruidegom by hulle is? Daar sal dae kom egter wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. 16 Niemand sit ‘n nuwe stuk lap op ‘n ou kleed nie, want soortgelyke pleister verwyder ‘n paar van die rok, en dit is die grootste breek. 17 Nóg ‘n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie anders bars die sakke, die wyn skink, en die sakke vergaan, maar gooi nuwe wyn in bottels op jou, en altwee word saam behou. 18 Terwyl Hy hierdie dinge is vir hulle gesê: Kyk, daar kom ‘n sekere owerste en val voor Hom neer en sê: My dogter akademiese-ba dood, maar kom en lê u hand op haar, en sy sal lewe. 19 gestyg dus Yehoshu ‘, en Hom gevolg, en sy dissipels. 20 En kyk, daar was ‘n vrou wat vir twaalf jaar van bloeding, van agter gekom, en jy toucou die soom van sy kleed: 21 Want sy het by haarself gesê: As ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. 22 Maar

TWEEDE MATTATYAHUH

Yehoshu “het omgedraai en haar gesien en gesê, het die mo-Ani, dogter Jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. 23 Wanneer Yehoshu “kom na die huis van die owerste kom en het die fluitspelers en die skare wat ‘n geraas, 24 het gesê: Gaan heen, deur die dogtertjie is nie dood nie, maar slaap. En hulle het Hom uitgelag. 25 Nadat die volk te verlaat, het hy ingegaan Yeho-shu, het haar by die hand, en sy het opgestaan. 26 En die nuus dat daardie hele land versprei. Begin Yehoshu 27 “weg, het twee blindes Hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê: Wees ons barmhartig, Seun van Dawid. 28 En toe Hy in die huis kom, kom die blindes na Hom gekom, en Yehoshu “sê vir hulle: Glo julle dat Ek dit kan doen? Hulle sê vir Hom: Ja, Here. 29 Toe raak Hy hulle oë aan en sê, is dit vir julle wees volgens julle geloof. 30 En hulle oë het oopgegaan. Yehoshu “het hulle skerp aangespreek en gesê: Pas op, laat niemand dit te wete. 31 Maar hulle het uitgegaan en sy roem is verbrei in daardie hele land. 32 As hulle weggetrek het, kyk, hulle het vir hom ‘n stom man besit geneem. 33 En die duiwel het, het die stomme gepraat en die skare het hulle verwonder en gesê: So iets is nog nooit in Israel gesien nie. 34 Die fa-riseus, egter, het gesê: Deur die owerste van die duiwels dryf Hy die duiwels uitdryf. 35 En Yehoshu het al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer, die goeie nuus van die koninkryk verkondig en siekes gesond gemaak elke siekte en siekte. 36 En toe Hy die skare sien, het hy innig jammer vir hulle, omdat hulle verdwaalde en hulpeloos soos skape wat sonder ‘n herder. 37 Toe sê Hy vir sy dissipels: Eintlik, die oes is groot,

TWEEDE MATTATYAHUH

maar die arbeiders min. 38 Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in sy oes uitstuur.

DEUXÌME MATTATYAHUH


DEUXIÈME MATTATYAHUH

1 Le livre de la généalogie de Yehoshu «le Messie, fils de David, fils d’Abhamom. 2 Le Abhamom né Ytsaac; Ya’acob la Ytsaac né, né à Ya’acob Yehouda et ses frères, 3 Juda dans la céra-Tamar, Perets et Zara; Perets né à Hetsron, Hetsron Aran est né; 4 à Aran est né Amminadab Amminadab le Narsom né, né à Narsom saumon, 5 Salmon est né de Rahab, Booz, Booz Ruth est devenue, Oved, le Oved est né Ishai, 6 et Ishai David est né. David est né Sh’lomom de la femme d’Uria, 7 à Sh’lomom né Rehavam; Rehavam l’Abia né, le Abia né Asaph, 8 ASSA Yehoshafat né, né à Yehoshafat Iehoram; Iehoram la ziáhu Aha-né, 9 l’Ahaziáhu né Ioatan; Ioatan dans le ciel Achaz, Achaz, né Hiskiahu; 10 à Hiskiahu né Menashe, Menashe est né à Ammon, Amon est né Ioshiahu, 11 à Ioshiahu né Iehoniá, et ses frères, au temps de la déportation à Babylone 0.12 Après la déportation à Babylone est né Iehoniá, Sheatiel; Sheatiel né à Zerubavel; 13 à Zerubavel né Abihud; Abiud est devenu le père d’Eliakim d’Eliakim d’Azor, 14 Azor Tsadoke, le Tsadoke engendra Achim et Achim engendra Eliud, 15 Eliud est né Éléazar, Éléazar est né à Matan, le Matan est né Ya’acob; 16 et Ya’acob né Yoseph, le mari de Myriam, qui a donné naissance Messie Yehoshu ». 17 Ainsi toutes les générations depuis David jusqu’à abhamom, quatorze générations: et de la déportation de Babylone au Messie, quator-ze générations. 18 Or la naissance de l’Yehoshu ‘

DEUXIÈME MATTATYAHUH

Messie était donc: Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yoseph, avant qu’ils eussent habité ensemble, elle
se trouva enceinte de Y’HWH HAKADOSHE (Human Spirit, le Saint). 19 Et Yoseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas d’aplatir, destiné à la répudier secrètement. 20 Et il a pensé que voici, un ange lui apparut rêve de l’Éternel, en disant: Yoseph, fils de David, ne crains pas de prendre Myrian, ta femme, car ce qui est engendré en elle vient de Y’HWH; (l’Esprit; Le Saint) (Hébreux) 21 VE HI BIEN ÍOLÉDET VECARÁTA ET Shmo Yeho-SHU », KI ET HU YOSHÍA et de l’amour, (elle enfantera un fils, et tu appel qui YEHOSHU»: c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés). 22 Tout cela a été fait qu’il fût accompli ce qui a été dit du Seigneur par le prophète: 23 Voici, la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, qui va dire IMMANU’EL, ce qui se traduit: Dieu avec nous . 24 Et Yoseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme: 25 Et elle ne savait pas jusqu’à ce qu’elle donne naissance à un fils, et appela son nom »YEHOSHU.
2 Ayant ainsi vu le jour Yehoshu »dans Bethléhem de Y’hudéia dans le temps du roi Hérode, voici, venus d’Orient arrivèrent le Yehoshaléym Mages qui demande VAM: 2 Où est celui qui est né roi de Yeshurum (Israël) ? Pour le Moyen avons vu son étoile et nous sommes venus pour l’adorer. 3 Le roi Hérode entendit cela, il fut troublé, et tout cela avec Yehoshaléym, 4 et montage de tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, leur demanda où le Messie devait naître. 5 Ils lui répondirent: En

DEUXIÈME MATTATYAHUH

Bethléhem de Yehudeia: car c’est ainsi qu’il est écrit par le prophète: 6 Et toi, Bethléhem d’Efrat, terre de Juda, sont trop petits pour être compté parmi les milliers de Juda, de toi sortira, mais, pour moi, quelqu’un qui est d’être le moteur d’Yisrael, dont l’origine remonter le passé distante.7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s’enquit auprès d’eux avec diligence sur le temps l’étoile brillait; 8 et il les envoya à Bethléhem Efrat, a déclaré eux: Allez demander diligence pour le jeune enfant, et quand vous l’aurez trouvé, participai à moi, afin que j’aille aussi moi-même l’adorer. 9 Après avoir entendu le roi, ils partirent: et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu’à ce qu’elle vint et se tint sur le lieu où était le petit enfant. 10 Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. 11 Et entra dans la maison, ils virent l’enfant avec sa mère et Myrian tomba, et se prosternèrent devant lui et l’ouverture de leur te-souros, ils lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 12 Or, étant par la révélation divine, avertit dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, la régression de guérir leur pays par un autre chemin. 13 Et quand ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Yossef, en disant: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et sois là jusqu’à ce que je te le dise: pour Hérode cherchera le petit enfant pour le tuer. 14 Il se leva, il prit la nuit, le garçon et sa mère, et partit pour l’Egypte, 15 et Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, afin que fût accompli ce qui a été dit du Seigneur par le prophète: (.. .) d’Egypte, l’appela «mon fils». 16 Alors Hérode, voyant que les ilu-

DEUXIÈME MATTATYAHUH

dido les sages, a été fortement mis en colère et a ordonné le massacre de tous les garçons de deux ans et moins qui étaient dans Bethléhem, et tous ses environs, selon la date dont il s’était soigneusement enquis auprès des mages. 17 Alors s’accomplit ce qui avait été dit par le prophète Yermyahuh: 18 a été entendu des cris à Rama un cri de lamentation et larmes amères larmes Rahel était pour ses enfants. Elle a refusé de quitter consolation pour la perte de leurs enfants, parce qu’ils n’existent plus. 19 Mais Hérode étant mort, voici, un ange du Seigneur apparut à Y’HWH rêve Yoseph en Egypte, 20 en disant: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d’Israël, car ils sont morts qui visait l’enfant mort. 21 Alors se leva, prit le petit enfant et sa mère et est allé à la terre d’Israël. 22 Audition, cependant, que Archélaüs régnait dans Yehudeia en place d’Hérode son père, il craignit de s’y rendre, étant avertis en songe par la révélation divine, il se retira dans le territoire de Galil, 23 Et il vint demeurer dans une ville appelée Hanozri (Nazareth) , afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes: Il sera appelé Nazaréen (hb.haznoraio).
3 Dans ces jours-là Y’ochanan, le Baptiste, prêchant dans le désert de yehudeia, 2 dicton: Repentez-vous, car le royaume est à la céus.3 Parce que c’est la Yeshaiahuh annoncé par le prophète, disant: Dans le désert, une voix crie: Préparez le chemin Y’HWH, somnoler dans le désert une route pour notre Dieu, aplanissez ses sentiers. 4 Maintenant Y’ochanan portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins, et sa nourriture était des sauterelles
DEUXIÈME MATTATYAHUH

et le miel silvestres.5 se rendaient auprès de lui de la Yehoshaléym, tout yehudeia, et l’ensemble de circons-viziança rivière Iahen, 6 et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Iahen confessant leur pecados.7 Mais quand il a vu un grand nombre de pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, il leur dit: Race Vibo-ras, qui vous a appris à fuir la colère à venir? 8 Produisez donc des fruits dignes de la repentance, 9 et ne veux pas dire en vous-mêmes: Nous avons abhamom par le père: car je vous dis que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abhamom.10 éternelle Et maintenant la cognée est mise la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de fruits de suite bien est coupé et jeté au feu. 11 Je vous consacrer réellement (baptiser) dans l’eau à la base de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, qui ne suis pas digne de porter ses sandales: il baptisera dans l’Esprit, le Saint; et le feu. 12 Il a son van dans sa main, et bien nettoyer son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu inex-tinguível. 13 Alors vint Y’ochanan Yehoshu ‘avoir avec le Galil, avec le Iahen pour être baptisé par lui. 14 Mais Y’ochanan empêché, disant: J’ai besoin d’être baptisé par toi, et tu viens à moi? Yehoshu 15 ‘, cependant, lui répondit: Laisse c’est maintenant: car c’est ainsi qu’il nous est convenable d’accomplir toute justice. Puis il a consenti. 16 ans, il a été baptisé Yehoshu ‘sortit de l’eau et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui: 17 Et voici, une voix venant du ciel, disant: Ceci est mon Fils bien-aimé , dans lequel je suis bien heureux.

DEUXIÈME MATTATYAHUH

4 Alors Yeshu a été menée «dans l’Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 2 Et ayant-je juado quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Arrivée 3, le tentateur lui dit: Si tu es le Fils de l’Eternel Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pães.4 Mais Yehoshu répondit: Il est écrit: … Pas de pain seul homme ne vit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Y’HWH le Dieu éternel, homme vit. 5 Alors le démon l’emmène à la ville sainte, le plaça sur le pinacle du temple, 6 et lui dit: Si tu es le Fils de maillot de Dieu, jette-toi en bas à car il est écrit: Charge Ses anges prennent soin de vous et vous protéger tout le chemin. Vous prendrez dans vos mains afin de ne pas trébucher sur votre pied contre une pierre. 7 Yehoshu lui répondit ‘: Il est écrit: Tu ne tenteras pas le Y’HWH: l’Éternel, ton Dieu. 8 Là encore le diable l’emmena sur une montagne très élevée et leur montra tous les royaumes du monde-faire, et leur gloire, 9 et lui dit: tout cela, je te le donnerai, si, prostré, adorares.10 Puis il m’a ordonné Yehoshu ‘: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Le Y’HWH, ton Dieu, Vous ne le crains, le servir Ras et ne jurent que par son nom. 11 Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus lui. 12 Maintenant, après avoir entendu Y’ochanan Yehoshu ‘que, entre-gue, il se retira en Galilée; 13 et en laissant en-Zare, habita dans K’farNachum, ville maritime, dans les limites de Zevulun et Niftalí; 14 pour il fût accompli ce qui avait été annoncé par le prophète Yeshaya-huh: 15 Ne vous embêtez pas la 1ère fois lorsque la terre a été dévastée quand l’Assyrie exilé Niftalí et Zevulun, mais maintenant, l’Assyrie a porté un coup

DEUXIÈME MATTATYAHUH

plus douloureux, sur le chemin de la mer, au-delà Iahen, dans la région de nações.16 … Les gens que cela va enveloppé dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur ceux qui vivent dans le pays de l’ombre de la mort une lumière allumée lumineux. 17 Depuis alors commencé Yehoshu de prêcher, et à dire: Arre-pendei vous, parce que maintenant c’est le royaume des cieux. 18 Et Yehoshu ‘, marchant le long de la mer de Galil, vit deux frères – Shimom appelés Kefah et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. 19 Et il leur dit: Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. 20 Et ils ont immédiatement quitté leurs filets, ils le suivirent. 21 Et aller à partir de là, il vit deux autres frères – Yaacov, fils de Zavdai, Y’ochanan et son frère, dans le bateau de son père Zavdai, réparer des filets, et les a appelés. 22 Ils quitta aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent. 23 Et couru Yeho-shu ‘toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant les bonnes nouvelles du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 24 Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui a subi prises atteints de diverses maladies et de tourments, possédait des fous, des paralytiques, et il les guérit. 25 Depuis il fut suivi d’une grande foule de gens de Galilée, de la Décapole, de Yehoshaléym, le Yehudeia, et au-delà de la Iahen.
5 Yehoshu »parce que, voyant les foules, il monta sur une montagne, et quand il s’était assis, vient vers les disciples, 2 et il a commencé à ensinálos, dizen-do: 3 Heureux les pauvres en esprit, car leur est le royaume de céus.4 Bien-Adventures
DEUXIÈME MATTATYAHUH

de ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. 6 Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. 7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 8 Heureux ceux qui sont purs de coeur, car c’est eux qui verront le Y’HWH Seigneur. 9 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés-fils de Dieu éternel. 10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice! Parce que le leur est le royaume des cieux. 11 Heureux serez-vous, lorsque les hommes insultent, qu’on vous persécutera, et à tort, disent toute sorte de mal contre vous à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez heureux: car ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 13 Vous êtes le sel de la terre: mais si le sel perd sa saveur, comment peut-il être de rétablir le goût? Pour rien, qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. 14 Vous êtes la lumière du monde. Vous ne pouvez pas cacher une ville située sur une colline, 15 on n’allume pas une chaîne et la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16 Ainsi votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou le Tanakh (les prophètes): Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour le perfectionner. 18 Pour en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre passeront, en aucune façon passer de la loi un yod, jusqu’à ce que tout soit arrivé. 19 Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, peu importe leur taille, et ainsi de

DEUXIÈME MATTATYAHUH

enseigner les hommes, sera appelé le plus dans le royaume des cieux. 20 Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes justice et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. 21 Vous avez entendu qu’il a été dit: Tu ne tueras point: celui qui tuera mérite d’être puni de l’arrêt. 22 Mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être puni par les juges; que celui qui dira à son frère: Raca sera coupable devant le Sanhédrin: et celui qui lui dira: Insensé!, Est en danger de feu de l’enfer. 23 C’est pourquoi, si tu présentes ton offrande à l’autel, et là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là devant l’autel de votre offre, et vous réconcilier d’abord avec ton frère, puis viens soumettre votre offre. 25 vous d’accord avec votre adversaire rapidement, alors que tu es en chemin avec lui, de peur que l’adversaire ne te livre à l’officier, et que tu ne sois mis en prison. 26 En vérité, je vous le dis en aucun cas aller de l’avant à partir de là que tu n’aies payé le dernier sou. 27 Vous avez entendu qu’il a été dit de ne pas adulte-rare. 28 Mais je vous le dis, quiconque qui regarde une femme pour la convoiter lui, dans son cœur déjà commis un adultère avec elle. 29 Et si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi: car il vaut mieux pour toi qu’un seul de tes membres et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. 30 Et si ta main droite te blesser, coupe-la et jette-le loin de toi; car il vaut mieux pour toi qu’un seul de tes membres et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. 31 En outre, il a été dit: Que celui qui répudie sa femme, qu’il lui donne une lettre de divorce. 32 Mais je vous dis, que quiconque

DEUXIÈME MATTATYAHUH

qui répudie sa femme, sauf pour infidélité fait d’elle une femme adultère: et quiconque épouserait qui est divorcée commet un adultère. 33 En outre, vous entendez ce qui a été dit: Tu ne jurent faussement, mais doit effectuer le Seigneur ton serment. 34 Mais je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, car c’est le trône de l’Éternel Dieu, 35 ni par la terre, parce que c’est son marchepied, ni par Yehoshaléym, c’est la ville du grand Roi: 36 Tu ne jurent que par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. De 37 Mais que votre parole: Oui, oui, non, non, parce que ce qui se passe là-bas, ajoute vient du malin. 38 Vous avez entendu qu’il a été dit: «Œil pour œil, et dent pour dent. 39 Mais je vous dis que vous ne pas résister au mal: Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre; 40 et vous voulez vous faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui également la couverture, 41 et quelqu’un te force à faire un mile, rendez-vous avec lui deux mil.42 Donne à celui qui te demande, et ne pas tourner le dos quand ils veulent emprunter. 43 Vous avez entendu qu’il a été dit Ama-Ras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44 Mais je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, 45 afin que vous retourniez vers les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46 Car si vous aimez ceux qui vous aiment auront récompenses que? Ne pas les collecteurs d’impôts eux-mêmes? 47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? Il fait même les Gentils aussi? 48 Soyez donc parfaits, comme c’est

DEUXIÈME MATTATYAHUH

Perfectionnez votre Père a dit Yehoshu celestial.49 plus “: Si vous abstiverdes des choses impures, ne vous atteindrez le Royaume de Dieu éternel, et si ce n’est pas vraiment sanctifier le jour du sabbat, ne voient pas-rois, le Père 50 j’étais au milieu du monde et leur est apparu dans la chair, et je les ai trouvés tous ivres et tout le monde qui a soif. Provoque une grande douleur dans mon cœur l’état des fils des hommes, qui ont l’esprit aveugle et ne voient pas leur propre misère. 51 Lorsque deux ou trois sont, sont avec le Dieu éternel, et où l’on est seul, je suis avec lui. 52 soulève la pierre et là, vous me trouverez; divise le bois et je suis là.
6 Prenez garde que vous ne faites pas vos aumônes devant les hommes, pour en être vus; autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les céus.2 Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, d’être honoré par homens.Em vérité, je dis qu’ils ont reçu leur récompense. 3 Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sait ce que votre main droite, 4 afin que ton aumône se fasse en secret: et ton Père, qui voit dans la sécrétion de te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. En vérité, je dis qu’ils ont reçu leur récompense. 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 7 Et quand vous priez, n’usez pas de vaines redites, comme les païens: pour
DEUXIÈME MATTATYAHUH

pense en parlant beaucoup seront entendus. 8 Ne vous donc que pour eux, car votre Père
sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. 9 Priez donc ainsi: Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, 10 que ton règne vienne, que ta est faite von demi, sur la terre comme au ciel; 11 le jour notre pain quotidien dans donne aujourd’hui; 12 et pardonne-nous en sas-dettes, comme nous aussi avons-ed grâce à nos débiteurs; 13 et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 14 Par ce-Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi: 15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. 16 Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas affligés spectacle pas comme les hypocrites, car ils défigurent le visage, que les hommes voient qu’ils jeûnent. En vérité, je dis qu’ils ont reçu leur récompense pense. 17 Mais toi, quand tu le plus rapide, parfume ta tête et lave ton visage, 18 de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra . 19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre vous, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. 20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent et. 21 Car là où est ton trésor, là sera ton cœur aussi. 22 La lampe du corps, c’est l’œil: de sorte que si ton oeil est simple, ton corps tout entier sera lumineux; 23, cependant, ton œil est mauvais, ton

DEUXIÈME MATTATYAHUH

corps sera sombre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres! 24 Nul ne peut servir deux maîtres: car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou de de-dicarboxylique à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon éternelle. 25 C’est pourquoi je vous le dis, Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. N’est-ce pas la vie plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? 26 Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n’amassent dans des greniers, et votre Père nourrit lestial-ce. N’êtes-vous pas en valeur beaucoup plus qu’eux? 27 Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? 28 Et quoi vous serez vêtus, parce que vous anxieux? Considérez les lis des champs, comment ils croissent; ne travaillent ni ne filent, 29 mais je vous dis que même Sh’lomom dans toute sa gloire, n’était pas vêtu comme l’un d’entre eux. 30 Pour le cas du Dieu éternel revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, combien plus vous, hommes de peu de foi? 31 C’est pourquoi ne pas prendre en souci, disant: Que mangerons-nous? Ou, que boirons-nous? Ou encore: que ferons-nous porter? 32 Pour votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. 33 Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. 34 Ne vous inquiétez pas, pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Suffit à la journée est le mal de celui-ci.

DEUXIÈME MATTATYAHUH

7 Le juge pas, de peur d’être julgados.2 Car on vous jugera jugement, vous serez jugés: et avec la même mesure que les medis ye mesurer à vous. 3 Et parce que vous voyez la paille dans l’œil de ton frère, et pas la poutre qui est dans ton œil? 4 Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton œil, quand vous avez une poutre dans le vôtre? 5 Vous hypocrite! Prenez d’abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l’œil de ton frère. 6 Ne donnez pas les chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de sorte que cela n’arrive pas calquem pieds et, se tournant, ne vous déchirent. 7 Demandez, et il est à vous, chercher et trouver, frappez et l’ouvre à vous. 8 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, ouvrez vous voulez. 9 Ou quel est celui d’entre vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? 10 Ou, s’il demande un poisson, lui donnera un serpent? 11 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? 12 C’est pourquoi, tous vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-vous aussi de les d’eux, car c’est la loi et les prophètes. 13 Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large le chemin qui mènent à la perdition, et nombreux sont qui entrent par là: 14 Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mènent à la vie, et peu nombreux sont trouvé, que tram. 15 Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Par leurs fruits que vous les reconnaîtrez, ramasser, peut-être des raisins de spiri-
DEUXIÈME MATTATYAHUH

ingénieurs, ou des figues sur des chardons? 17 Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 C’est pourquoi c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21 Non tout le monde qui me disent: Seigneur! Entrer dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et en ton nom ont chassé les démons? Et en ton nom fait beaucoup de miracles? 23 Alors ils
dire clairement: je ne savais jamais vous éloigner de moi, vous qui commettez l’iniquité. 24 Toute personne donc qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. 25 Et la pluie est tombée, les torrents, soi-Praram vents, et se sont jetés contre cette maison, elle n’est point tombée, parce qu’elle était donnée à la fête-rock. 26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé, il a bâti sa maison sur le sable. 27 Et la pluie est tombée, les torrents, les ven-tos ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. 28 En conclusion Yehoshu «ce discours, les foules émerveillés de sa doctrine-VAM, 29 car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes.
8 Lorsque le bas Yehoshu »de la montagne, de grandes foules seguiram.2 Et voici, un lépreux vint
DEUXIÈME MATTATYAHUH

et se prosterna devant lui, disant: Seigneur, si tu veux tu peux me rendre pur. 3 Yehoshu ‘étendant ainsi sa main, le toucha, en disant: je vais: limpo.No être instantanément sa lèpre fut guérie. 4 Yehoshu lui a alors dit ‘: Ecoute, ne le dites à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et présente l’offrande que Mosheh commandé, pour servir de témoignage à eux avant. 5 Compte Yehoshu ‘entrée K’far-Nachum, vint à lui un centurion pour le prier, en disant, 6 Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé, terriblement atormentado.7 Yehoshu lui répondit: «J’irai, et je le guérirai. Le huitième siè-Riao, cependant, lui dit: Seigneur, je ne suis pas digne d’entrer sous mon toit, mais somen vous dites le mot, et mon serviteur sera guéri. 9 Car je suis aussi un homme sous l’autorité, j’ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l’un: Va, et il va: et l’autre: Viens, et il vient: et à mon serviteur: Fais cela, et il le fait. 10 Yehoshu ‘ai entendu, il s’étonna et dit à ceux qui le suivaient: En vérité je vous le dis, que: toute personne trouvée en Israël avec grande foi. 11 Et je vous dis que beaucoup viendront du levant et prendront place à table avec Abhamom, Ytsa’ac et Ya’acob, le royaume des cieux; 12 mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures: là seront les pleurs et des grincements de dents. 13 Alors dit Yehoshu ‘au centenier: Va ton chemin, et te soit fait selon ta foi. Et à l’heure même le serviteur fut guéri. 14 Maintenant, ayant Shimom Yehoshu ‘entra dans la maison, il vit sa belle-mère au lit avec la fièvre. 15 Et il lui toucha la main, et la fièvre la quitta, et elle se leva, et les servit lui. 16 après-midi, Fallen, lui a apporté de nombreux en-

DEUXIÈME MATTATYAHUH

demoninhados, et lui, avec son mot chassa les esprits, et il guérit tous les malades, 17 que fût accompli ce qui avait été annoncé par le prophète Yeshayahuh: Il a pris nos infirmières-conformités, et a porté nos doenças.18 Voir le Yehoshu ‘une foule autour de lui, donna le commandement de passer à l’autre côté de la mer. 19 Et, se rapprochant un scribe lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. 20 Yehoshu lui répondit ‘: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. 21 Et un autre de ses disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. Yehoshu 22 ‘, cependant, lui répondit: Laisse les morts ensevelir leurs morts. 23 Et quand il fut entré dans la barque, et ses disciples ont suivi. 24 Et voici, il s’éleva une grande tempête en mer, la barque était couverte par les flots Mais il était endormi. 25 Les disciples lui vint à lui et le réveillèrent, en disant: Nous avons économisé Seigneur, nous périssons. 26 Il leur répondit: Parce que la peur, hommes de peu de foi? Puis il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. 27 Et les hommes s’étonnaient, disant: Quelle sorte d’homme est-ce, que même les vents et la mer lui obéissent-dé? 28 Et quand il eut atteint l’autre côté, le pays des Gadaréniens, est allé à sa rencontre deux démoniaques, sortant des sépulcres, si furieux que personne ne pouvait passer par là. 29 Et voici, ils s’écrièrent: Qu’y at-il entre nous et toi, Fils éternel de Dieu? Viens ici pour nous tourmenter de temps? 30 Maintenant, dans une certaine

DEUXIÈME MATTATYAHUH

distance d’eux, marchait le pâturage un grand troupeau de porcs. 31 Et les démons le prièrent, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. 32 Il leur dit Yehoshu ‘: Allez. Alors ils sortirent, et entrèrent dans les pourceaux: et voici, tout le troupeau se précipita par des-penhadeiro en mer, et ils périrent dans les eaux. 33 Le bergers s’enfuirent, et entrèrent dans la ville, a rapporté toutes ces choses était arrivé aux démoniaques. 34 Et voici, toute la ville sortit à la rencontre Yehoshu », et le virent, ils le supplièrent qu’il reviendrait à s’écarter de leurs frontières.
9 Et va Yehoshu ‘un bateau, est allé de l’autre côté, et alla dans sa propre cidade.2 Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Yehoshu »parce que, voyant sa foi, dit au paralytique: Take coeur, mon fils, tes péchés sont pardonnés. 3 Et quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. 4 Mais Yehoshu «connaître ses pensées, dit: Pourquoi avez-vous du mal dans vos cœurs? 5 Pour ce qui est plus facile? Dire: Tes péchés sont pardonnés ou de dire: Lève-toi, et marche? 6 Mais afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre de pardonner les péchés (il dit au paralytique), Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. 7 Et ce, se leva et alla dans sa maison. 8 Et les tendons multi-elle vu, ils furent étonnés, et ils glorifièrent le Seigneur, qui lui avait donné un tel pouvoir aux hommes. Du 9 Yehoshu ‘là, il vit un homme assis au Mattatyah appelé, et lui dit: Si gui-moi. Et il se leva et le suivit. 10 Maintenant

DEUXIÈME MATTATYAHUH

Pendant qu’il était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et s’assirent avec Yehoshu »et ses disciples. 11 Et quand les pharisiens virent cela, ils ont demandé à ses disciples: Pourquoi votre maître mange avec les publicains et les pécheurs? Yehoshu 12 ‘, cependant, entendant cela, répondit non les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. 13 Mais Allez, et apprenez ce que signifie: Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pe-teurs. 14 Alors vint à lui les disciples de Y’ochanan demander, Pourquoi nous et les pharisiens rapide, tandis que tes disciples ne jeûnent pas 15 Yehoshu lui répondit:? Peut-être triste invités à la noce, en tant que l’époux est avec eux? Les jours viendront, cependant, lorsque l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. 16 Nul ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit parce patch similaire enlève une partie de la robe, et c’est la plus grande pause. 17 On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres; autrement briser les bouteilles, versez le vin, et l’périssent bouteilles: mais verser le vin nouveau dans des outres à vous, et si les deux sont préservés. 18 Bien qu’il disait ces choses, voici, il y eut une certaine règle, et se prosterna devant lui, et dit: Ma fille aca-ba morts: mais viens, pose ta main sur elle, et elle vivra. 19 a augmenté donc Yehoshu », et le suivit avec ses disciples. 20 Et voici, il y avait une femme qui pendant douze ans de saignement, s’approcha par derrière, et vous toucou le bord de son vêtement: 21 Car elle disait en elle-même: Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. 22 Mais

DEUXIÈME MATTATYAHUH

Yehoshu », le tournage et la voyant dit, a mo-Ani, ma fille, ta foi t’a guérie. Et à partir de cette heure-là cette femme fut guérie. 23 Lorsque Yehoshu ‘est venu à la maison du chef et vit les joueurs de flûte et la foule en faisant un bruit, 24 dit: Départ-vous, par la jeune fille n’est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. 25 Après avoir été contraints de quitter les gens, il est entré Yeho-shu », la prit par la main, et elle se leva. 26 Et diffuser les nouvelles que toute la contrée. À partir Yehoshu 27 ‘de là, deux aveugles le suivirent, en criant, disant: Aie pitié de nous, Fils de David. 28 Et quand il fut entré dans la maison, les aveugles s’approchèrent de lui, et Yehoshu ‘leur dit: Croyez-vous que je peux faire cela? Ils lui ont dit: Oui, Seigneur. 29 Alors il leur toucha les yeux, en disant: Qu’il vous soit fait selon votre foi. 30 Et leurs yeux s’ouvrirent. Yehoshu «strictement leur commanda, disant: Voyez ce que personne ne le sache. 31 Mais ils sont sortis et répandirent sa renommée dans tout le pays. 32 Comme ils s’en allaient, voici, on lui amena un homme muet possédé. 33 Et le diable chassé, le muet parla, et les foules s’étonnaient, disant: Il n’a jamais été si vu en Israël. 34 La fa-riseus, cependant, a dit, par le prince des démons qu’il chasse les démons. 35 Et Yehoshu a ‘toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant les bonnes nouvelles du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. 36 Quand il vit la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’ils errants et sans défense, comme des brebis sans berger. 37 Alors il dit à ses disciples: En fait, la moisson est abondante

DEUXIÈME MATTATYAHUH

mais les ouvriers sont peu nombreux. 38 Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.

RHAN 10


RHAN 10
Ion / Maw 013
Ffynhonnell: Sgroliwch o Yehoshu ‘
Thema: ARDDANGOSIAD YR YSBRYD
Darllen: Y’ochanan 1:1-14
Yn y dechreuad yr oedd y gair, a’r gair yn Y’HWH y Duw tragwyddol, a’r Gair oedd Duw ei Hun. 2 Mae’n oedd yn y dechreuad gyda Y’HWH 0.3 pob peth trwyddo ef, a heb iddo gael ei wneud dim a wnaed. 4 Yn ei fod yn fywyd, a’r bywyd oedd oleuni dynion, 5 A’r tywynna goleuni yn y tywyllwch, ac nid yw’r tywyllwch wedi goresgyn. 6 Yr oedd dyn a anfonwyd gan Y’HWH y tragwyddol, a’i enw Y’ochanan. 7 Daeth am dystiolaeth, i dystiolaethu i’r goleuni, fel y gallai pawb yn credu trwyddo ef. 8 Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu i’r luz.9 y gwir oleuni sy’n goleuo pob dyn yn dod i mewn i’r world.10 Yr oedd yn y byd, a’r byd a wnaethpwyd trwyddo ef, ac yn y byd nad adnabu efe ef Nid yw 0.11 Daeth at ei hun, ac nid ei hun oedd receberam.12 Eto i bawb a derbyniasant ef, oedd yn credu yn ei enw ef, efe a roddodd iddo y pŵer i ddod yn blant Duw tragwyddol, a aned o rhain 13 waed, nac o ewyllys y cnawd nac o ewyllys gŵr, eithr o Dduw eterno.14 Y’HWH Daeth y Gair yn gnawd, ac a drigodd yn ein plith ni, yn llawn gras a gwirionedd, ac ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant yr unig-anedig y Tad
SYLWADAU
Oherwydd y pechodau a gyflawnwyd gan y genedl Israel, y bobl eu cymryd i gaethiwed yn nyddiau teyrnasiad Tsidkiáhu. Ar ôl dychwelyd gyda Ezra a Nehemyá, y drefn genedlaethol o Israeliaid yn ddim byd wedi newid, y genedl a ddewiswyd i fod yn enghraifft o sancteiddrwydd ymysg yr holl genhedloedd y ddaear, wedi dod yn y cywilydd o gwbl, fel y dywedodd y proffwyd Y’HWH ” … Fy enw i yw chabler bob dydd “Is.52:. 5; cerdded mewn gwrthryfel cyfanswm a anghrediniaeth yn erbyn y Torah, Israel oedd yn y tywyllwch, wedi setlo yn y rhanbarth a chysgod angau, ac yna ei anfon y proffwyd crio fel pe Y’ochanan oedd mewn anialwch, daeth yn cysegru drwy olchi gyfer y rhai sydd yn dod ato ac a gyffesasant eu pechodau.
Yerroshu ‘aeth i Y’ochanan ac i’w cysegru Y’ochanan Tystiodd yn dweud ei fod yn gweld y siâp colomen, yr Ysbryd.

PARTIE 10


Partie 10
Janvier / mars 013
Source: Parchemin de Yehoshu ‘
Thème: DÉMONSTRATION DE L’ESPRIT
Lecture: Y’ochanan 1:1-14
Au commencement était la Parole, et la Parole était Y’HWH le Dieu éternel, et la Parole était Dieu Lui-même. 2 Il était au commencement avec Y’HWH 0.3 Toutes choses ont été faites par Lui, et sans Lui rien n’a été fait qui a été faite. 4 Dans ce n’était vie, et la vie était la lumière des hommes, 5 Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point. 6 Il y eut un homme envoyé de Y’HWH l’éternel, dont le nom était Y’ochanan. 7 Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. 8 Il n’était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la luz.9 La lumière véritable qui éclaire tout homme en venant dans le monde10 Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne savait pas 0.11 Il est venu chez les siens, et les siens ne receberam.12 Pourtant, tous ceux qui l’ont reçu, qui croient en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu éternel, n’est pas né de ces 13 du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu eterno.14 Y’HWH le Verbe s’est fait chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire de l’engendré unique du Père
COMMENTAIRE
À cause des péchés commis par la nation d’Israël, les gens étaient emmenés en captivité dans les jours du règne de Tsidkiáhu. À son retour avec Esdras et Nehemya, la procédure nationale d’Israéliens en rien n’a changé, la nation qui a été choisi pour être un exemple de sainteté parmi toutes les nations de la terre, est devenu la honte de tout, comme le dit le prophète Y’HWH ” … Mon nom est blasphémé chaque jour “Is.52:. 5; marche en rébellion totale et de l’incrédulité contre la Torah, Israël était dans l’obscurité, se sont installés dans la région et l’ombre de la mort, puis a été envoyé le prophète pleure comme si Y’ochanan ont été dans un désert, il a apporté une consécration par un lavage pour ceux qui venaient à lui présentèrent et confessèrent leurs péchés.
Yerroshu sont allés à Y’ochanan et de se consacrer Y’ochanan a témoigné en disant qu’il avait vu la forme d’une colombe, l’Esprit.

PORTION 10


PORTION 10
Jan / Mar 013
Source: Scroll of Yehoshu ‘
Theme: DEMONSTRATION OF THE SPIRIT
Reading: Y’ochanan 1:1-14
In the beginning was the word, and the word was Y’HWH the eternal God, and the Word was God Himself. 2 It was in the beginning with Y’HWH .3 All things were made by Him, and without Him nothing was made that was made. 4 In it was life, and the life was the light of men, 5 And the light shineth in darkness, and the darkness has not overcome it. 6 There was a man sent from Y’HWH the eternal, whose name was Y’ochanan. 7 He came for testimony, to testify to the light, that all might believe through him. 8 He was not the light, but came to testify to the luz.9 The true light that enlightens every man was coming into the world.10 He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew him not .11 He came unto His own, and His own did not receberam.12 Yet to all who received him, who believed in his name, he gave him the power to become children of God eternal, not born of these 13 blood, nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of God eterno.14 Y’HWH the Word became flesh, and dwelt among us, full of grace and truth, and we beheld his glory, the glory of the uni-begotten of the Father
COMMENT
Because of the sins committed by the nation of Israel, the people were taken into captivity in the days of the reign of Tsidkiáhu. Upon returning with Ezra and Nehemyá, the national procedure of Israelis in nothing changed, the nation that was chosen to be an example of holiness among all nations of the earth, has become the shame of all, as said by the prophet Y’HWH ” … My name is blasphemed every day. “Is.52: 5; walking in total rebellion and unbelief against the Torah, Israel was in darkness, settled in the region and shadow of death, then was sent the prophet crying as if Y’ochanan were in a desert, he brought a consecration by washing for those who came to him and confessed their sins.
Yerroshu ‘went to Y’ochanan and to be consecrated Y’ochanan testified saying that he saw the shape of a dove, the Spirit.

PORÇÃO 10


PORÇÃO 10
Jan/mar 013
Fonte: Pergaminho de Yehoshu’
Tema: MANIFESTAÇÃO DO ESPÍRITO
Leitura: Y’ochanan 1:1-14
No princípio era a palavra, e a palavra, era Y’HWH o eterno Deus; e a palavra, era o próprio Deus. 2 Ela estava no princípio com Y’HWH.3 Todas as coisa foram feitas por Ela,e,sem Ela nada do que foi feito se fez. 4 Nela estava a vida,e a vida era a luz dos homens; 5 a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 6 Houve um homem enviado de Y’HWH o eterno, cujo nome era Y’ochanan. 7 Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos cressem por meio dele. 8 Ele não era a luz,mas veio para dar testemunho da luz.9 Pois a verdadeira luz,que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo.10 Estava Ele no mundo,e o mundo foi feito por Ele,e o mundo não o conheceu.11 Veio para o que era seu,e os seus não o receberam.12 Mas,a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome; deu-lhe o poder de se tornarem filhos do Deus eterno; 13 estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,nem da vontade do varão, mas de Y’HWH o Deus eterno.14 A palavra se fez carne,e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade;e vimos a sua glória, como a glória do uni-gênito do Pai.
COMENTÁRIO
Por causa dos pecados cometidos pelos da nação de Israel, o povo foi levado em cativeiro nos dias do reinado de Tsidkiáhu. Ao retornar com Ezrá e Nehemyá, o procedimento nacional dos israelenses em nada mudou; a nação que foi eleita para ser exemplo de santidade entre todas as nações da terra, tornou-se a vergonha de todas, como disse Y’HWH pelo profeta: “… Meu nome é cada dia blasfemado.” Is.52:5; andando em total rebelião e incredulidade contra a Torah, Israel estava em trevas, assentada na região e sombra da morte; então foi-lhe enviado o profeta Y’ochanan clamando como se estivesse num deserto; ele trazia uma consagração por lavagem para os que iam ter com ele e,confessavam os seus pecados.
Yerroshu’ foi ter com Y’ochanan e, ao ser consagrado Y’ochanan testificou dizendo que viu no formato de pomba, o Espírito.

X JESUS YESHUA


They who are skilled in prose that numa war between animals,
the bat, opted for the following: when the flyers were
advantage, he flew the bat, but when was the advantage of
animals that walked and crawled on the earth, he rode the bat
among these. One day, the hoax was discovered by both sides, the
bat, embarrassed, went out at night.

Yehoshu ‘spoke, and T’om, wrote: “It is impossible for a man tighten
two arcs or riding on two asses, and it is impossible to serve MAN
two masters … “T’om 5:1,2.
In the present dispensation is active great spiritual battle
referred to in Revelation, and since many of the similarity of the bat
“prose”, strive to be well-liked by both those who struggle
Yehoshu ‘the Living God, and how to battle the god of darkness.
The battle is between Yeshu ‘X JESUS HaMashiach, and many are
who covertly try to provide both sides, for both in
his preaching, call YESHUA-JESUS, as if they are partners,
or have treated, logistics or something. Truth is, that such
preachers seek to get rid of persecutions, they do not want to expose themselves,
because they are cowards, opportunists, lovers of pleasures more than of God
Live, therefore, I, on behalf of Lord Yehoshu ‘Hamashiach, you do
know that ALL THAT PREACH OR TEACH THAT YESHUA AND JESUS IS A
SAME PERSON ARE WOLVES IN SHEEP DISFARSADOS; NOT SERVE THE SUCH A
YEHOSHU ‘The VIVO; YEHOSHU AS’ SAID: CAN NOT SERVE TWO
LORDS; such preachers seek to locupletarem; remember that
Yehoshu ‘he said, and Sha’ul wrote, there is no fellowship between light and
darkness, so there is no agreement between YHOSHU ‘; And JESUS.
bishop Simplicio